A+ R A-

Održana 9.sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

 

Danas je održana 9.redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac u sali za sjednice Skenderije sa početkom u 9 sati.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda s tim što se posljednja odnosila na pitanja, prijedloge i inicijative. Gradski vijećnici usvojili su Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2021.godinu uz zaključak da se zadužuje nadležna služba da Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2021.godinu stavi na javnu raspravu koja će trajati 30 dana i da se poslije provođenja javne rasprave ustanovi Prijedlog budžeta Grada Gradačac za 2021. i dostavi ga vijeću na razmatranje. Vijeće je također usvojilo Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2021.godinu uz zaključak da se isti stavi na javnu raspravu.

Vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa-izgradnja sistema vodosnabdijevanja južnog dijela grada Gradačac sa izvorišta Domažić kao i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže za Romsko naselje na Begovini i prijedlog Odluke o dopuni odluke 0105-151/19 od 25.04.2019.godine koja se odnosi na rekonstrukciju postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac.

 Vijeće je  usvojilo i prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do okončanja procedure po javnog oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja  s obzirom na to da je mandat Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava okončan 11.10.2020.godine.

Usvojen je i Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2021.godinu. Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Gradačac nije prihvatilo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU ''Dom zdravlja'' Gradačac za period 01.01.-30.06.2020.godine sa mjerama za sanaciju nastalog finansijskog stanja. Iz tog razloga Gradsko vijeće je donijelo i Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika UO JZU ''Dom zdravlja'' Gradačac.

S obzirom na to da je ovo posljednja sjednica ovog saziva Gradskog vijeća Grada Gradačac, predsjedavajući gradskog vijeća , gradonačelnik Grada Gradačac kao i pojedini vijećnici, zahvalili su se svima koji su do sada korektno obavljali svoj posao.

Sjednica je održana uz striktno poštivanje epidemioloških mjera i preporuka.