A+ R A-

Javni oglas u davanju u zakup poslovne prostorije

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) , člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije, čija je lokacija u zgradi Gradskog kina, broj 01-04-219/20 od 24.09.2020. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovne prostorije

u zgradi Gradskog kina

 

I          PREDMET JAVNOG OGLASA

-        Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovni prostor u prizemlju Gradskog kina, površine 55 m2 (prostor okrenut prema poligonu „Luke“) sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 550,00 KM+PDV.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

Predmetni poslovni prostor se nalazi u zgradi Gradskog kina u Gradačcu, izgrađenog na k.č.broj 1103/2 „Kino partizan“ kuća i zgrada 543 m2, dvorište 150 m2 i pašnjak 2. klase 1212 m2 k.o. Gradačac II, upisanoj u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.2231 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac.

-        Predmet zakupa se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

-        Predmet zakupa je 2015. godine izdat u zakup „EMHA CONDOR“-u d.o.o. Gradačac, zastupanom po direktoru Udvinčić Edinu, koji ga koristi kao ugostiteljski objekat Condor Pub, a zakupodavni odnos traje do 10.02.2021. godine.

U slučaju da na licitaciji postojeći zakupac bude najpovoljniji ponuđač, sa istim će se zaključiti novi ugovor o zakupu u formi notarski obrađene isprave.

U slučaju da na licitaciji neko treći, a ne postojeći zakupac, bude najpovoljniji ponuđač, postojeći zakupac će biti dužan osloboditi predmet zakupa od lica i stvari najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja postupka licitacije, a primopredaja će se izvršiti zapisnički od strane Komisije koju će imenovati Gradonačelnik.

-        Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

-        Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konursu (oglasu) imaju fizička lica koja posjeduju rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-        Pravo učešća u postupku licitacije nemaju gore navedena fizička i pravna lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

- dokaz o uplati  pologa

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- ovjerenu fotokopiju lične karte

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

- dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu (učesnik je dužan priložiti potvrde i za pravno lice čiji je osnivač i za svoje lično ime i prezime, a  potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac )

- fizička lica koja se jave kao učesnici na licitaciji su također dužni priložiti potvrdu iz koje je vidljivo da imaju registrovan obrt za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti (potvrda se izdaje u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije), te Komisiji moraju predočiti i potvrde da taj registrovani obrt u njihovom vlasništvu nema duga prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH po bilo kom osnovu (učesnik je dužan priložiti potvrde i za obrt čiji je osnivač i za svoje lično ime i prezime, a  potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac );

- sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

III POLOG

-        Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 550,00 KM, i to na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

-        Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

-        Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

IV POSTUPAK LICITACIJE

-        Licitacija će se održati  dana 29.01.2021.godine (Petak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.30 sati.

-        Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

-        U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

-        Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

-        U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

V OBAVEZE ZAKUPCA

-        Ugovor sa novim zakupcem, ukoliko na licitaciji ne bude proglašen najuspješnijim postojeći zakupac, će biti zaključen kada postojeći zakupac preda predmet zakupa.

Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

-        Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

-        Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

-        Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

-        Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

VI OSTALO    

-        Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa i postupkom javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

-        Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

Na radio stanici Gradačac, web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac oglas će biti emitovan i vidljiv 15 dana.

 

Gradačac, 12.01.2021. godine                                                            
GRADONAČELNIK

Edis Dervišagić mr.sci.