A+ R A-

NASTAVAK 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac, za dan 01.04.2021. godine (četvrtak) u sali za sjednice sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

                                                      
Datum: 30.03.2021. godine
 
Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19  i  «Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  2/20),  a  u  vezi  sa  članom  15.  Statutarne  odluke  o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 30.03.2021. godine   

 
S A Z I V A M
NASTAVAK 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac, za dan 01.04.2021. godine (četvrtak) u sali za
sjednice sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

 
            Na  sjednici će se razmatrati  tačke dnevnog reda koje nisu odrađene prvom dijelu sjednice,  od Ad. 4.
 
D N E V N I    R E D:


1.  Prijedlog Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.
2.  Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2021. godinu.
3.  Prijedlog  odluke  o  izmjeni  Odluke  o  davanju  saglasnosti  na  sklapanju  ugovora  o  dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu, broj: 01-04-279/20, od 29.12.2020. godine.
.........................................................................................................................................................................
4.  Prijedlog odluke o organizaciji 48. Međunarodnog sajma poljoprivrede  i prehrambene  industrije  „Dani šljive“.  
5.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.  
6.  Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac putem licitacije.
7.  Prijedlog  odluke  o  dopuni  Odluke  o  utvrđivanju  javnog  interesa  broj:  01-05-363/18,  od  29.11.2018. godine (kanalizacija sjever).
8.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o vodosnadbijevanju.
9.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području Grada Gradačac.  
10.  Prijedlog  odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  usvajanju  i  provođenju  Urbanističkog  plana Gradačac za 2020. godinu.
11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Centar“.
12.  Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za priznavanje ulaganja (Zebed d.o.o.).
13.  Prijedlog rješenja o odbijanju zahtjeva za umanjenje zakupnine (Zebed d.o.o.).
14.  Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Gradačac za 2021. godinu.
15.  Prijedlog programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021.g.   
16.  Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2021. godinu.
17.  Prijedlog  programa  izrade  i  održavanja  horizontalne  i  vertikalne  signalizacije  na  području  užeg  dijela grada Gradačca za 2021. godinu.  
18.  Prijedlog  rješenja  o  davanju  saglasnosti  na  Cjenovnik  usluga  po  Programu  izrade  i  održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području užeg dijela grada Gradačac za 2021. godinu.
19.  Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2021. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).
20.  Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu održavanja riječnih korita za 2021. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).  
21.  Prijedlog plana poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2021. godinu.  
22.  Prijedlog plana poslovanja JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac za 2021. godinu.
23.  Izvještaj  o  rješavanju  upravnih  stvari  u  upravnom  postupku  u  Gradu  Gradačac  za  period  01.01.- 31.12.2020. godine.  
24.  Izvještaj  o  stanju  lokalnih  kategorisanih  i  nekategorisanih  cesta  na  području  grada  Gradačac  za  2020. godinu, sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostatka u 2021. godini.  
25.  Izvještaj o deminiranju i prikupljanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na području grada Gradačac sa prijedlogom mjera.
26.  Informacija  o  stanju  poljoprivrednog  i  šumskog zemljišta  u  vlasništvu  Grada  Gradačac  sa  prijedlogom mjera.
27.  Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana  javnim uslugama.  
28.  Informacija o stanju bezbijednosti na području Grada Gradačac za 2020. godinu.
29.  Informacija o predaji u posjed objekta sportske dvorane, sa stanjem pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Gradačac, povezanih sa objektom sportske dvorane.
30.  Informacija o raspolaganju nekretninama tržnica Arizona.  
31.  Pitanja, prijedlozi i inicijative.
 
NAPOMENA: Materijali su dostavljeni uz poziv za 3. redovnu sjednicu Vijeća.