A+ R A-

Ponovni javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac za uspostavu prava građenja radi izgradnje društvenog doma

Na osnovu člana 22. i člana 363. stav 1. a u vezi sa članom 298., članom 299. stav 2. i članom 306. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Sluzžbene novine FBiH“, broj 66/2013, 100/2013 i 32/2019-odluka US), člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac, za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma, broj: 01-04-135/22 od 17.05.2022. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

P O N O V N I  J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje pismenih ponuda

za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac,

za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma

 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Grad Gradačac radi uspostave prava građenja, a u svrhu izgradnje društvenog doma u mjesnoj zajednici Požarike, dodjeljuje bez naknade zemljište označeno kao :

 

-          k.č. broj 484/2 „Glinište“ ostalo neplodno zemljište 2115 m2 upisana u p.l.-u broj 350 k.o. Gradačac I i el.zk.ul. 6645 k.o. Gradačac I kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac sa dijelom 1/1.

 

II TRAJANJE PRAVA GRAĐENJA

 

Zemljište označeno u članu 1. ove Odluke se dodjeljuje u svrhu izgradnje društvenog doma na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja tog perioda.

 

III PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća u postupku dodjele zemljišta imaju sva fizička i pravna lica koja imaju namjeru graditi objekat društevnog doma za potrebe mjesne zajednice  Požarike, kao i sama mjesna zajednica na čijem teritoriju se objekat gradi, obzirom da ista ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

Ukoliko kao nosilac prava građenja bude utvrđeno pravno ili fizičko lice, a ne mjesna zajednica na čijoj teritoriji se namjerava graditi objekat, isto je dužno objekat izgraditi i predati na upotrebu mjesnoj zajednici radi zadovoljavanja poslova od općeg interesa, što bi se posebno definisalo ugovorom o uspostavi prava građenja.

 

IV POSTUPAK DODJELE U ZAKUP

 

Postupak dodjele u zakup će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje trebaju sadržavati sljedeće:

 

 1. pismenu prijavu, osnovne podatke o podnosiocu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;
 2. ovjerena kopija lične karte (fizička lica);
 3. ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od 3 mjeseca (pravna lica);
 4. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar mjesnih zajednica Grada Gradačac (mjesne zajednice);
 5. potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac da ponuđač nema neizmerenih obaveza prema Gradu Gradačac;
 6. dokaz (potvrdu ili ovjerenu izjavu) da ponuđač ima obezbjeđena sredstava u određenom iznosu za izgradnju društvenog doma;
 7. Idejni projekat izgradnje društvenog doma  

 

Davanje u zakup objavljuje se putem javnog poziva, a vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda.

Pismene prijave u zatvorenim kovertama se predaju u prostorijama Gradske uprave Gradačac, šalter broj 6, naslovljene na Gradsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac „Komisija za provođenje javnog oglasa za prikupljanje ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac, za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma“.

Postupak otvaranja pristiglih pismenih ponuda, kao i blagovremenost i potpunost istih, provodi Komisija, imenovana od strane Gradonačelnika, te postupak provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i Odlukom broj: 01-04-135/22 od 17.05.2022. godine.

Komisija vrši javno otvaranje ponuda, a postupku mogu prisustvovati i ponuđači ili lica ovlaštena za zastupanje istih.

            Po okončanju postupka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana razmatranja ponuda, Komisija obaviještava sve učesnike o rezultatima oglasa.

Učesnici javnog oglasa mogu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjaviti prigovor drugostepenoj komisiji, čija odluka je konačna.

 

V USLOVI ZA ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Komisija će prilikom razmatranja prijava bodovati ponude na sljedeći način:

-          mjesnoj zajednici u kojoj se nalazi predmetna nekretnina dodijeljuje se 10 bodova

-          ponuđaču koji ima 100 % obezbjeđena sredstva za izgradnju društvenog doma se dodijeljuje 10 bodova;

-          ponuđaču koji ima 50 % obezbjeđena sredstva za izgradnju društvenog doma se dodijeljuje 8 bodova;

-          ponuđaču koji ima 20 % obezbjeđena sredstva za izgradnju društvenog doma se dodijeljuje 5 bodova

 

VI PRAVA I OBAVEZE GRADA I NOSIOCA PRAVA GRAĐENJA

 

Prava i obaveze između Grada Gradačac, kao vlasnika zemljišta i nosioca prava građenja bit će detaljno regulisana posebnim ugovorom u formi notarski obrađene isprave.

Za elemente ugovora koji nisu definisani ovom odlukom primjenit će se odredbe Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Odluka broj 01-04-135/22 od 17.05.2022. godine i zaključeni ugovor o ustanovljenju prava građenja će biti osnov za upis ustanovljenog prava u zemljišnoknjižnoj evidenciji Općinskog suda u Gradačcu.

Troškove notarske obrade ugovora, kao i troškove uknjižbe istog u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji će snositi Grad Gradačac.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada Gradačac, kao vlasnika zemljišta potpiše notarski obrađen ugovor o osnivanju prava građenja, kao i sve druge isprave potrebne za realizaciju tog pravnog posla, a u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Od dana ulaska nosioca prava građenja u posjed predmetne nekretnine, pa sve do prestanka prava građenja, na nosioca prava građenja prelaze sve koristi, troškovi, tereti i opasnosti u vezi sa predmetnom nekretninom.

Nosilac prava građenja u pogledu zemljišta koje je opterećeno pravom građenja ima ovlasti i dužnosti plodouživaoca.

Ne bude li na pravu građenja izgrađena zgrada u roku od deset godina od osnutka toga prava, vlasnik opterećene nekretnine može zahtijevati da se ono ukine. Ako nije nešto posebno određeno, odluku o ukidanju donijet će sud na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine, bez obzira na pravni osnov na kojem je pravo građenja bilo osnovano.

Pravo građenja na kojem je bila izgrađena zgrada, ali je srušena do te mjere da se ne može upotrebljavati za svrhu kojoj je bila namijenjena, prestat će ukidanjem kao da zgrada i nije bila izgrađena, ako nije u roku od šest godina ponovo sagrađena barem u mjeri koliko je najnužnije da služi svojoj prijašnjoj glavnoj namjeni.

Rok iz stava 2. ovog člana počinje teći prvoga dana one godine koja slijedi nakon godine kada je zgrada srušena, ali ne teče dok postoje okolnosti pod kojim bi zastao teći rok dosjelosti.

Pravo građenja prestat će na osnovu odluke o ukidanju tek brisanjem u zemljišnoj knjizi.

 

VII PRESTANAK PRAVA GRAĐENJA

 

Pravo građenja prestaje da važi i u sljedećim slučajevima:

 • propašću opterećenog zemljišta
 • sporazumom vlasnika zemljišta i nosioca prava građenja
 • odreknućem nosioca prava građenja
 • istekom ugovorenog roka, a da isti ne bude produžen

 

Nakon prestanka prava građenja izgrađeni objekat postaje vlasništvo Grada Gradačac, bez obaveze istog da nosiocu prava građenja, isplati naknadu za zgradu u iznosu koliko je cijela nekretnina u prometu vrijednija s tom zgradom nego bez nje.

Grad Gradačac neće biti dužan isplatiti naknadu nosiocu prava građenja iz razloga što isti neće biti obavezan plaćati mjesečnu naknadu za ustanovljeno pravo građenja.

 

VIII OSTALO    

 

Sve dodatne informacije u vezi  javnog poziva se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.07.2022. godine.

 

 

 

Broj: 08/2-27-2452/20

Datum: 07.07.2022. godine

 

 

                                                                                                                                                                      GRADONAČELNIK

 

Edis Dervišagić mr.sci.