A+ R A-

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći Grada Gradačac za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi

Javni poziv je otvoren do 15.11.2022. godine.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09),   člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 1/19),  a u skladu sa članom 5. Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi djeci i omladini za 2022. godinu, Gradonačelnik objavljuje,

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne novčane pomoći Grada Gradačac za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi

 

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se lica i zakonski zastupnici (roditelji, staratelji) djece i omladine od 15 do 30 godina  oboljele od dijabetesa melitusa (tip1) a koji imaju prebivalište na području grada Gradačac, da se prijave na ovaj Javni poziv, kako bi ostvarili pravo na refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

II PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti lica i zakonski zastupnici (roditelji, staratelji) djece i omladine koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

  1. da imaju prebivalište na području grada Gradačac,
  2. da imaju dijagnostikovano oboljenje dijabetes mellitus tip 1 (Diabetes Mellitus Juvenilis) od strane nadležnog ljekara,
  3. da se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad kao korisnici prava po osnovu ove bolesti

 III PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje sredstava podnosioci su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Dokaz o prebivalištu na području grada Gradačac -PBA-3 obrazac,
  • Posljednji nalaz nadležnog ljekara (endokrinologa, kliničkog pedijatra ili kliničkog interniste) sa dijagnozom dijabetes mellitus tip 1,
  • Rješenje Centra za socijalni rad o priznavanju prava na osnovu bolesti,
  • Podaci o tekućem računu podnosioca (instrukcija za plaćanje izdata od strane banke),
  • Dokaz o ostvarenom pravu i iznosu sredstava za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona -za osobe koje ostvaruju ovo pravo. 

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji, a nadležna gradska služba će ovjeru dokumenata vršiti bez naplate administrativne takse.

 IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi, provodi Gradska služba za društene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98, 48/99 i 61/22).

 V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte na adresu: GRAD GRADAČAC, Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, H.K. Gradaščevića br. 4, 76250 Gradačac, sa naznakom  Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gradačac za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave na web stranici Grada Gradačac, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 15.11.2022.godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na web stranici Grada Gradačac  ili Centru za pružanje usluga građanja (Šalter sala).

 

DOWNLOAD

Pravilnik o kriterijumima i postupku ostvarivanja

Zahtjev za dodjelu