A+ R A-

PLAN IZLAGANJA PRIVREMENOG IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA

Gradska izborna komisija Gradačac putem Plana izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska (Privremeni birački spisak), kao obavezne aktivnosti u organizaciji Lokalnih izbora 2024. godine, osigurava svim zainteresovanim osobama uvid u Izvod s ciljem provjere upisanih podataka, te korištenja mogućnosti za ispravku uočenih nepravilnosti kod nadležnog organa.

  1. Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za izbornu jedinicu 025A Gradačac bit će izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno u periodu od 08.06. do 08.07.2024. godine.                                                                                                                                  
  2. Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska pojedinačno za svaku MZ će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak grada Gradačac i Šalter sali Gradske uprave.                                                                                                                                                           
  3.  Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska bit će dostavljen vijećima mjesnih zajednica koja su dužna omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak u prostorijama MZ u periodu izlaganja.
  4. Uvid u Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska može se izvršiti u Centru za birački spisak Grada Gradačac (Prostor Matičnog ureda), ulica Ibrahima Kapetanovića broj 5, svakim radnim danom od 07,30 do 16,00 sati.   
  5.  Privremeni birački spisak se izlaže, takodje u periodu 08.06-08.07. 2024.g.,  i na internet stranici CIK-a BiH u vidu pretrage na aplikaciji “Da li ste registrovani”.                                                                                                                                              
  6. Gradska izborna komisija će obavijestiti javnost o trajanju izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska i mjestima na kojima će biti izložen putem Radio Gradačca i  web stranice Grada Gradačac.                                                                                                
  7. Građani se obaviještavaju da ispravku nepravilnosti u izvodu, vezano za lične podatke, mogu tražiti od organa nadležnog za izmjenu ličnih podataka, a da upute za otklanjanje nepravilnosti vezano za raspored na biračko mjesto mogu tražiti od Gradske izborne komisije. Ukoliko građani prilikom uvida u Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Gradsku izbornu komisiju s ciljem preduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanja istih iz izvoda.                                                                                                                                                                                                 
  8. Gradska izborna komisija će putem oglasne ploče Grada Gradačac, Radio Gradačca i web stranice Grada Gradačac obavijestiti raseljena lica o mogućnosti podnošenja zahtjeva za određivanje i promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak, svakim radnim danom u vremenu od 07,30-16,00 sati, kao i o krajnjem  roku za podnošenje zahtjeva .                                                                                                                                                                                                  
  9. Plan izlaganja Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada Gradačac i na web  stranici Grada Gradačac.

Plan izlaganja Privremenog izvoda iz centralnog biračkog spiska se nalazi na linku:

Plan izlaganja izvoda iz CBS

 Provjeru da li ste registrovani možete provjeriti i na linku:

Da li ste registrovani birač ?