A+ R A-

33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na 33. Redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac gradski vijećnici su razmatrali 29 tačaka dnevnog reda.

Nakon dugotrajne rasrprave oko dnevnog reda isti je utvrđen i sjednica je počela s radom. Gradski vijećnici usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period od 01.01.-31.12.2023. godine. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i kapitalnih primitaka, u periodu od 01.01.-31.12.2023. godine, iznosi 21.111.506,00 KM. Radi se o 81,27 % ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije za 2023. godinu.

Kada je riječ o tekućim izdacima za IV kvartal 2023 godine ukupno je ostvareno 13.851.692,00 KM i u odnosu na plan tekući izdaci iznose 93,44 % .

Tekuća rezerva budžeta za 2023. godinu ostvarena je u iznosu od 132.000,00 KM.

Kada govorimo o kapitalnim izdacima ostvareno je 55,47 % u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2023. godinu i iznose 6.109.977,00 KM.

Razlika između prihoda i primitaka, s jedne strane, te rashoda i izdataka s druge strane,predstavlja pozitivan finansijski rezultat (suficit) u iznosu od 1.017.837,00 KM

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana općine Gradačac  za period 2008.-2028. godina preimenovana u Nacrt odluke koju su gradski vijećnici usvojili. Nacrt odluke se upućuje na javnu raspravu koja će trajati 15 dana i bit će objavlljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac.

Donešena je Odluka o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima za izbor članova vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac i imenovanju vijeća mjesnih zajednica kao Prijedlog odluke o imenovanjima. Usvojen je i zaključak kojim se sugeriše nadležnoj službi  da se statuti mjesnih zajednica usklade s Statutom Grada Gradačac kao i da nadležna služba pomogne prilikom formiranja Centralnog biračkog spiska.

Usvojeni su u i Programi održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2024. godinu, Program održavanja riječnih korita za 2024. godinu na području grada Gradačac kao i Program izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2024. godinu.

Gradski vijećnici usvojili su  Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih I nekategorisanih puteva na području grada Gradačac sa planom popravke I sanacije, Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika I radu jedinice lokalne samouprave Grada Gradačac za 2023. godinu.

S pitanjima, prijedlozima i inicijativama dnevni red 33. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Gradačac je iscrpljen i time je sjednica završena.