A+ R A-

BUDŽET GRADA 2024

 Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Sl.novine Federacije BiH», broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 I 11/19) i na osnovu člana 105. tačka 2. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 10/22) u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac na __. sjednici, održanoj __.12.2023. godine,  donosi:

 

                                                       

B U DŽ E T

GRADA GRADAČAC ZA 2024. GODINU

Download:

Budžet 2024