A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2017

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu clana 24.stav 3. Statuta opcine Gradacac («Službeni glasnik opcine Gradacac» broj 4/08), Opcinsko vijece opcine Gradacac, na sjednici održanoj 28.12.2016. godine, donosi


B U DŽ E T
OPCINE GRADACAC ZA 2017.GODINU

Cjelokupan dokument budžeta možete downloadovati sa donjeg linka:

Budžet 2017

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)