A+ R A-

Budžet 2021. godina

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 6. stav 1. tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na prvom dijelu 3. redovne sjednice održanom 23.03.2021. godine, d o n o s i


                                       
B U DŽ E T
GRADA GRADAČAC ZA 2021. GODINU

 

 

Download:

Budžet 2021