A+ R A-

BUDŽET OPĆINE 2016

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), člana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH»,broj 49/06,51/19) i člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac na sjednici održanoj 23.12.2015.godine, donosi


B U DŽ E T
OPĆINE GRADAČAC ZA 2016.GODINU

Cjelokupan dokument budžeta možete downloadovati sa donjeg linka:

BUDŽET OPĆINE GRADAČAC ZA 2016-u GODINU

 

 

POSLJEDNJE VIJESTI

Službeni glasnik 5/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/05-20.pdf)

Službeni glasnik 4/20-GRAD

DOWNLOAD (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Sluzbeni_glasnici/2020/04-20.pdf)