A+ R A-

Geografski položaj

Općina se, geografski posmatrano, nalazi na sjeveroistoku BiH. Općina Gradačac pripada Tuzlanskom kantonu i zahvata južni i nešto jugoistočnog dijela srednje Posavine koja se proteže na dio sjeverne Bosne i padinski dio planina Majevice i Trebave i zauzima prostor od 218 km2. Visinski odnosi nisu izraženi i kreću se od 100 – 600 m nadmorske visine. Gradačac se nalazi na 129 m nadmorske visine.

Gradačac

Prije rata površina općine iznosila je 420 km2. Dejtonskim sporazumom oko 50 % teritorije dodijeljeno je Republici Srpskoj (RS): općina Pelagićevo, Modriča. Lokacija općine je geografski povezana ne samo sa općinama FBIH i RS, Brčko Distrikta, već i sa Republikom Hrvatskom, a preko nje i svim djelovima centralne i istočne Evrope. Saobraćajnu vezu sa navedenim područjima općina uglavnom ostvaruje kopnenim putem. Na lokalitetu Ormanice koji se nalazi na 14 km udaljenosti od centra općine, ulazi se u kontaktnu zonu puteva Tuzla - Županja i puta za Gračanicu, koja je od Gradačca udaljena 36 km. Asfaltnim putem ostvaruje se veza sa magistralnom saobraćajnicom Beograd - Zagreb. U Gradačac je takođe moguće doći asfaltnim putevima iz četiri pravca: Modriče, Bosanskog Šamca, Orašja i Ormanice. Udaljenost od Tuzla je 60 km, Sarajeva 180 km i Zagreba 341 km. 

 

Saobraćajna infrastruktura (putevi)
Gradačac je u toku rata pretrpio velike štete u oblasti saobraćajne infrastrukture. No, pored ove činjenice, gotovo sve lokalne saobraćajnice su asfaltirane te je izvršena rekonstrukcija dijela magistralng i regionalnog puta. Lokalna mreža puteva, trenutno, uglavnom, obezbjeđuje dobru i nesmetanu komunikaciju centra sa svim dijelovima općine kao i naselja međusobno. Obnovljena je putna signalizacija u centru grada a obezbjeđeno je i redovno održavanje puteva u mjesnim zajednicama posipnim materijalom.

Gradačac

Generalno stanje puteva je zadovoljavajuće a pokrivenost asfaltnim zastorom kod magistralnih puteva je 100%, regionalnih 100% a kod lokalnih oko 80%. O stanju puteva brinu se kantonalna direkcija za regionalne puteve, Tuzla i Kantonalna direkcija za magistralne puteve Tuzla. Održavanje lokalnih puteva u nadležnosti je Općine Gradačac.


Udaljenost od Tuzlanskog aerodroma je oko 80 km. Ovaj objekat s obzirom na udaljenost može biti od važnosti za razvoj općine GradačacAerodrom ima 3 poletno - sletne staze od kojih je samo jedna pokrivena navigacionim uređajima. U krug aerodroma ulazi i željeznička pruga sa jednim kolosjekom, koja se trenutno ne koristi. Prilazna ravan aerodroma je 1 : 50, što znači veoma blag prilaz iz zraka, odnosno ne postoje prirodne i vještačke zapreke za slijetanje.