Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 7. radnu sjednicu planiranu za 05.09.2017. godine
A+ R A-

Materijali za 7. radnu sjednicu planiranu za 05.09.2017. godine

Klikom na račku dnevnog reda otvarate materijal u pdf obliku

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22  08. 2017. godine

S A Z I V A M

      7. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 05.09.2017. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom radau 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac  za  period  01. 01.- 30. 06. 2017.g 
 2. Izmjene i dopune Budžeta općine Gradačac za 2017. godinu.
 3. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut JZU  Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, br. 01-1317/2017 od 03. 08. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Pravila JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.
 5. Prijedlog Odluke o vodosnabdijevanju  (EBRD).
 6. Prijedlog Odluke o prodaji stanova.
 7. a)Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor  imenovanje Općinskog pravobranioca općine Gradačac za mandatni period januar 2028.-januar 2022. godina.

  b) Prijedlog Kriterija i standarda po javnom konkursu  za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Gradačac, za mandatni period januar  2018. - januar 2022. godine.
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (H.Ađulović Mustafa)
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Upravnog odbora u JU Dječije obdanište “Kolibri”, ispred osnivača.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uslovima i načinu zaključivanju   sudskih nagodbi u sudskim postupcima imovinsko-pravne prirode.
 11. Prijedlog Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Općine Gradačac (MEG projekat).
 12. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Gradačac  na Skupštini dioničara JP “Komunalac” dd Gradačac.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije i imenovanju predsjednika iz reda cjelokupne komisije.
 14. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Anexe ugovora o zakupu poslovnog prostora u Gradskom kinu sa zakupcima:

a)      Na Ugovor br. 07/2-31-3718/06 od 21. 03. 2007. godine, zakupac Ametašević Hazim sin Adema;

b)      Na Ugovor br. 07/2-31-36/08 od 17. 01. 2008. godine, zakupac Ametašević Hazim sin Adema;

c)      Na Ugovor  br. 07-31-706/08 od 15. 05. 2008.godine- zakupac Pašalić Nedžad sin Begana.

15. Prijedlog Rješenja o imenovavnju članova  Komisije za   utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, na period do 90 dana, odnosno do okončanja procedure izbora.

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova  Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

17. Kriteriji i standardi za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor članova  nadzornih odbora  u javnim preduzećima na  općini Gradačac, ispred osnivača.

18. Tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje kandidata na poziciju NO u  javnim preduzećima na općini Gradačac.

19. Tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JZU i JU na općini Gradačac.

20. Izvještaj o radu  Općinskog pravobranilaštva.

21. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i   stvarnim potrebama   kadrova u privredi na općini Gradačac.  

22. Informacija o funkcionisanju vijeća mjesnih zajednica s analizom prostornih, materijalno-tehničkih i finansijskih uslova za rad mjesnih zajednica.

23. Informacija o stanju i statusu nepokretne imovine u mjesnim zajednicama, broju objekata izdatih pod zakup, godišnji prihod od zakupa i utrošak tih sredstava.

24. Informacija o aktivnostima MEG projekta na općini Gradačac.                                                   

25. Radna verzija Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

26. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom “Konjuh”.

27. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan