Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 7. radnu sjednicu planiranu za 05.09.2017. godine
A+ R A-

Materijali za 7. radnu sjednicu planiranu za 05.09.2017. godine

Klikom na račku dnevnog reda otvarate materijal u pdf obliku

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  22  08. 2017. godine

S A Z I V A M

      7. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 05.09.2017. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom radau 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac  za  period  01. 01.- 30. 06. 2017.g 
 2. Izmjene i dopune Budžeta općine Gradačac za 2017. godinu.
 3. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut JZU  Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, br. 01-1317/2017 od 03. 08. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Pravila JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.
 5. Prijedlog Odluke o vodosnabdijevanju  (EBRD).
 6. Prijedlog Odluke o prodaji stanova.
 7. a)Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor  imenovanje Općinskog pravobranioca općine Gradačac za mandatni period januar 2028.-januar 2022. godina.

  b) Prijedlog Kriterija i standarda po javnom konkursu  za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Gradačac, za mandatni period januar  2018. - januar 2022. godine.
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (H.Ađulović Mustafa)
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Upravnog odbora u JU Dječije obdanište “Kolibri”, ispred osnivača.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  uslovima i načinu zaključivanju   sudskih nagodbi u sudskim postupcima imovinsko-pravne prirode.
 11. Prijedlog Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Općine Gradačac (MEG projekat).
 12. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Gradačac  na Skupštini dioničara JP “Komunalac” dd Gradačac.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije i imenovanju predsjednika iz reda cjelokupne komisije.
 14. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Anexe ugovora o zakupu poslovnog prostora u Gradskom kinu sa zakupcima:

a)      Na Ugovor br. 07/2-31-3718/06 od 21. 03. 2007. godine, zakupac Ametašević Hazim sin Adema;

b)      Na Ugovor br. 07/2-31-36/08 od 17. 01. 2008. godine, zakupac Ametašević Hazim sin Adema;

c)      Na Ugovor  br. 07-31-706/08 od 15. 05. 2008.godine- zakupac Pašalić Nedžad sin Begana.

15. Prijedlog Rješenja o imenovavnju članova  Komisije za   utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, na period do 90 dana, odnosno do okončanja procedure izbora.

16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova  Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

17. Kriteriji i standardi za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor članova  nadzornih odbora  u javnim preduzećima na  općini Gradačac, ispred osnivača.

18. Tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje kandidata na poziciju NO u  javnim preduzećima na općini Gradačac.

19. Tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JZU i JU na općini Gradačac.

20. Izvještaj o radu  Općinskog pravobranilaštva.

21. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i   stvarnim potrebama   kadrova u privredi na općini Gradačac.  

22. Informacija o funkcionisanju vijeća mjesnih zajednica s analizom prostornih, materijalno-tehničkih i finansijskih uslova za rad mjesnih zajednica.

23. Informacija o stanju i statusu nepokretne imovine u mjesnim zajednicama, broju objekata izdatih pod zakup, godišnji prihod od zakupa i utrošak tih sredstava.

24. Informacija o aktivnostima MEG projekta na općini Gradačac.                                                   

25. Radna verzija Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

26. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom “Konjuh”.

27. Pitanja, prijedlozi i inicijative.