A+ R A-

Materijali za 16. radnu sjednicu planiranu za 14.08.2018. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 30. 07. 2018. godine 

S A Z I V A M

16. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 14. 08. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

Sjednici predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. - 30.06.2018. godine.

  2. Prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Regulacionog plana „Centar“ – izgradnje gradske garaže.

  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora u Mjesnoj zajednici Vučkovci.

  4. Zaključak o ispraci greške u Odluci Općinskog vijeća broj: 01-05-183/18, od 15.05.2018. godine.

  5. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na investiciono ulaganja na objektu autobuske stanice.

  6. Izvještaj o radu mjesnih zajednica na općini Gradačac.

  7. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                     

NAPOMENA:

 Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 16. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 Kolegij Općinskog vijeća je usvojio zaključak da se uz tačku „Pitanja, prijedlozi i inicijative“ dostavlja i Informacija o realizaciji akata sa prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Od strane Službe za privredu, budžet i finasije dostavljen je „Dokument okvirnog budžeta Općine Gradačac za period 2019-2021. godina“, o čijem uvrštavanju u dnevni red po hitnom postupku se očitovao Općinski načelnik aktom broj: 02-014-17-ON/18, od 06.08.2018. godine.

Općinska Služba za geodetske i imovinsko –pravne poslove je dostavila materijal: „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac“ broj: 01-05-244/18, od 03.07.2018. godine, o čijem uvrštavanju dnevni red  će se očitovati predlagač materijala na sjednici Općinekog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof., s.r.