A+ R A-

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca / pravobranitelja Općine Gradačac

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

(„Službene novine FBiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 38. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br: 4/04, 5/08 i 2/14), člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", br 8/04, 2/09 i 1/15), člana 2. Odluke Općinskog vijeća Gradačac o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Gradačac za mandatni period januar 2018. – januar 2022. godina, br. 01-05-284/17 od 05.09.2017. godine („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 8/17) i člana 2. Kriterija i standarda za izbor i ocjenjivanje kandidata po javnom konkursu za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Gradačac za mandatni period januar 2018. – januar 2022. godina, br. 01-05-285/17 od 05.09.2017. godine („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br. 8/17), Općinski načelnik Općine Gradačac, raspisuje

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca / pravobranitelja Općine Gradačac

(za mandatni period januar 2018. – januar 2022. godina) 

I.         Naziv pozicije

           Općinski pravobranilac / pravobranitelj Općine Gradačac –  jedan (1) izvršilac;

II.        Opis pozicije

            Poslovi i zadaci općinskog pravobranioca su poslovi i zadaci nosioca pravobranilačke funkcije, u okviru kojih preduzima pravne radnje, radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i općinskih organa, kao i pravnih lica koje osniva općina, ako  je  to  aktom  o  osnovanju  predviđeno; predstavlja i zastupa Općinsko pravobranilaštvo, kao poseban i samostalan (državni organ) organ općine i rukovodi njegovim radom; zastupa Općinu u svim sudskim i upravnim postupcima koji za predmet imaju imovinsko-pravni zahtjev, odnosno interes (zastupnik po zakonu/„organ zastupnik“/zastupanje javnih interesa) i pravna lica koje osniva općina, ako  je  to  aktom  o  osnivanju  predviđeno; pruža  stručnu  pomoć  općinskim  organima,  službama  i ustanovama, kao i pravnim  licima  koje  osniva  općina,  ako  je  to  aktom  o  osnivanju  predviđeno; daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac općina i iste zastupa; obavlja i druge poslove u funkciji pravobranilaštva utvrđene zakonom i drugim propisima. Za obavljanje poslova i zadataka iz opisa pozicije ima status imenovanog lica i odgovara općinskom načelniku. Plaća općinskog pravobranioca - drugi (II.) platni razred za izabrana i imenovana lica, koeficijent sedam (7) x osnovica 315,00, u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Gradačac o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima Općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br. 10/13). Za vrijeme trajanja mandata ne može obavljati drugu javnu dužnost, niti privatnu službu.

III.      Trajanje mandata

            Izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca / pravobranitelja vrši se na mandatni period od četiri (4) godine, u vremenu od 29.  januara 2018. – 29. januara 2022. godine i može biti ponovo biran.

IV.        Opći uslovi / uvjeti

             Svi zainteresirani kandidati za imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca / pravobranitelja, dužni su da ispunjavaju slijedeće opće uslove / uvjete:

-          da su državljani Bosne i Hercegovine,

-          da su stariji od 18 godina,

-          da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova iz opisane upražnjene pozicije,

-          da nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine, prije dana objave (javnog konkursa) upražnjene pozicije,

-          da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji            (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da  nisu  članovi  političke  stranke/partije  i  da  ne  obavljaju  poslove  u  organima    stranke/partije, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom/partijom i da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,

-          da  nisu  osuđivani  za  krivična  djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje  na upražnjenu poziciju, odnosno da im pravosnažnom presudom suda nisu izrečene pravne posljedice osude, koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava ili u zabrani sticanja određenih prava u odnosu na upražnjenu poziciju ( vidi Pravne posljedice osude - član 118. KZ FBIH /“Sl. nov. FBIH“, br. 36/03,.../, a u vezi sa članom 28. Zakona o pravobranilaštvu /“Sl. nov. TK“, br. 4/04,5/08 i 2/14), kao i

-          da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje pravobranilačke funkcije u Općinskom pravobranilaštvu.

V.      Posebni uslovi / uvjeti

          a)  Pored općih uslova kandidati za upražnjenu poziciju dužni su da ispunjavaju i slijedeće   posebne uslove:

-          visoka stručna sprema - završen  Pravni  fakultet - VII  stepen stručne  spreme  –    odnosno  visoko  obrazovanje prvog, drugog  ili  trećeg  ciklusa  Bolonjskog  sistema  studiranja,  koji  se  vrednuje  sa najmanje  240 ECTS – pravne struke,

-          položen pravosudni ispit,

-          radno iskustvo na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima, u trajanju od najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita, i da su radeći na tim poslovima  stekli visoki ugled pravnih stručnjaka, kao i

-          posjedovanje najviših moralnih osobina  za obavljanje službe pravobranioca.

b)  Pored posebnih uslova iz podtačke a), koji su eliminatornog karaktera, u postupku izbora

i imenovanja Općinskog pravobranioca, s ciljem osiguranja principa kvalitete (član 9. stav 1. i 2. Kriterija i standarda za izbor/imenovanje Općinskog pravobranioca), uzet će se u obzir i slijedeće:

-          izražene organizacijske i rukovodne sposobnosti kandidata,

-          stepen obrazovanja kandidata,

-          posjedovanje posebnih specijalističkih znanja za upražnjenu poziciju,

-          radno iskustvo u više pravnih oblasti,

-          sposobnosti kandidata – kreativnog doprinosa u izradi općinske pravne regulative,

-          rezultati rada ostvareni tokom karijere i

-          pismene preporuke ranijih poslodavaca.

 

 

VI.     Potrebni dokumenti 

          Svi zainteresirani kandidati za upražnjenu poziciju, su uz prijavu na javni konkurs obavezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

-          kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

-          uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 

-          izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

-          diplome o stečenoj stručnoj spremi,

-          uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 

-          uvjerenja o radnom iskustvu na poslovima zastupanja pred sudom odnosno imovinsko-

       pravnim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine,  nakon položenog pravosudnog

       ispita,

-     ovjerene izjave kandidata da  nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

       na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja

       ovog konkursa, 

-          ovjerene izjave kandidata da se na njih ne odnosi član  IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          ovjerene izjave kandidata da nisu članovi političke stranke/partije i da ne obavljaju poslove u organima stranke/partije,  političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom/partijom i da nisu uključeni u  bilo kakvu političku ili stranačku/partijsku aktivnost,

-          ovjerenu izjavu kandidata da  nisu  osuđivani  za  krivična  djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje  na upražnjenu poziciju, odnosno da im pravosnažnom presudom suda nisu izrečene pravne posljedice osude, koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava ili u zabrani sticanja određenih prava u odnosu na upražnjenu poziciju, kao i

-          ovjerenu izjavu kandidata da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje upražnjene pozicije – nosioca pravobranilačke funkcije u Općinskom pravobranilaštvu Gradačac.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti originalna (u izvorniku) ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa, a izjave notarski obrađene i ovjerene.

Kandidat koji bude imenovan na poziciju Općinskog pravobranioca/pravobranitelja, obavezan je da nadležnoj općinskoj službi za ljudske resurse, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.

VII.    Podnošenje prijava

           Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom  sa naznakom „ Javni konkurs za izbor i imenovanje  općinskog pravobranioca - NE OTVARAJ“,  na adresu: Općina Gradačac, ul. H.K.Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac – Komisija za izbor. 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati . 

Kandidati koji uđu u uži izbor (Lista kandidata sa užim izborom), bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor Općinskog pravobranioca. Prijave kandidata koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju, neće biti razmatrane u daljem postupku izbora i imenovanja.

Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“- Sarajevo, Dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“, Oglasnoj tabli Općine Gradačac i Web stranici Općine Gradačac.