Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja
A+ R A-

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina broj 01-05-22/18 od 01.02.2018.godine, Općinski načelnik Općine Gradačac objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije, prodaje nekretnine označene kao:

a)  k.č.642/6 „POŽARIKE“ Ostalo neplodno zemljište 6458 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul. 4209 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 193.740,00 KM (stodevedesettrihiljadesedamstotinačetrdeset KM) odnosno 30,00 KM/m2

prema  Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-postojeće

b)  k.č.642/7 „POŽARIKE“ Ostalo neplodno zemljište 5453 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 163.590,00 KM (stošezdesettrihiljadepetstotinadevedeset KM) odnosno 30,00 KM/m2

prema Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-postojeće

c)  k.č.642/10 „POŽARIKE“ oranica/njiva 6.klase 6552 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zl.ul.6183 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 196.560,00 KM (stodevedesetšesthiljadapetstotinašezdesest KM) odnosno 30,00 KM/m2

prema Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-planirano

d)  k.č.642/11 “POŽARIKE” oranica/njiva 6.klase 4068 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.6183 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 122.040,00 KM (stodvadesetdvijehiljadeičetrdeset KM) odnosno 30,00 KM/m2

prema Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-postojeće

Nekretnine opisane pod tačkom a) i b) opterećene su zakupodavnim odnosom, na osnovu Ugovora o zakupu broj 03-23/7-3307/06 od 17.11.2006.godine, koji je zaključen između Općine Gradačac, kao zakupodavca i “Balegem” d.o.o. Gradačac, kao zakupca, na neodređeno vrijeme.

Sporazumom zaključenim između Općine Gradačac, kao zakupodavca i “Balegem” d.o.o.Gradačac, kao zakupca određeno je da se navedeni ugovor o zakupu raskida i prestaje da važi sa danom 13.03.2018.godine, koji je određen kao dan provođenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.Time prestaju sva prava i obaveze koja su njime bila utvrđena, a u slučaju da treće lice koje nije zakupac, kupi predmetne nekretnine, zakupac je dužan napustite iste u roku od 15 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavnje postupka javnog nadmetanje-licitacije priložiti:

-ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

-ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

-ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplati  kapare

III KAPARA

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene i to za nekretninu pod:

 a) iznos od 19.374,00 KM

 b) iznos od 16.359,00 KM

 c) iznos od  19.656,00 KM

 d) iznos od  12.204,00 KM

na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Učesnicima čija se ponuda ne prihvati izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 5 dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije. 

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 13.03.2018.godine (utorak) u 12.00 sati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac (soba br.11).

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac imenovana od strane Općinskog načelnika.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije.

 

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V NAČIN, UVJETI I ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključiti će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranilaštva  Općine Gradačac.

Po zaključenju ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos kapare uplatiti na način i pod uslovima definisanim kupoprodajnim ugovorom.

Kupoprodajnim ugovorom će se definisati rok plaćanja kupoprodajne cijene, a koji ako se definiše u ratama, ne može biti duži od 6 (šest) jednakih mjesečnih rata.U slučaju plaćanja na rate kupac će Općini kao prodavcu obezbijediti garanciju u vidu ovjerenih mjenica.

Troškove notarske obrade ugovora snosi kupac.       

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u ugovorom određenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaju u posjed i uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac će steći nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i izmirenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom.

O uvođenju kupca u posjed sačinit će se zapisnik.

VI OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac (soba br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu «Dnevni avaz», na web stranici Općine Gradačac, oglasnoj ploči Općine i na radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu «Dnevni avaz».

 

OPĆINSKI  NAČELNIK    

mr. sci Edis Dervišagić

 

Broj:08/2-31-1287/17                                                                                                             

Datum:19.12.2018.godine                                                                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                     

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.