Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac
A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac

Na osnovu člana 2.12, stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 57/17, 60/17 i 10/18), člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac, (“Službeni glasnik Općine Gradačac”, br. 12/17), Općinsko vijeće Općine Gradačac,               r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

za imenovanje  jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac

I – Raspisivanje javnog oglasa

Raspisuje se javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Gradačac.

Članove Općinske izborne komisije Gradačac imenuje Općinsko vijeće Gradačac, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnosti.

II –Ravnopravna zastupljenost

          Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodi računa o poslednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

         Sastav Općinske izborne komisije treba, u praviluu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

III – Opći uslovi:

Uslovi, koje kandidat za člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati su slijedeći:

Opći  uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

-          Član Općinske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

-          Član Općinske izborne komisije je osoba  sa odgovarajućom  stručnošću i iskustvom na provedbi izbora.

 

IV – Posebni uslovi

Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Općinske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

- da imaju prebivalište na općini Gradačac;

- da imaju završen  fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova;

- da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.

a)      članstvo u izbornoj komisiji;

b)      članstvo u biračkom odboru;

c)      rad u stručnim organima  u provedbi izbora;

d)     objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

 V - Izuzetak

Izuzetno, član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/I stručne spreme ili završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova, a da ne posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

 

VI – Osobe koje ne mogu biti imenovane na poziciju člana Općinske izborne komisije

“Za člana Općinske izborne komisije po  članu 2.3. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidovati  u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. tačka 4. ovog Zakona.

4. koja  je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti:

5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

 “Član općinske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH:  NE  MOŽE biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

 

VII - Dokumentacija

Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
  2. Ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme kandidata;
  3. Dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata, (potvrda Općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz, koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo),
  4. Izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisana i ovjerena kod nadležnog organa.
  5. Svojeručno potpisana izjava o nepostojanju smetnji u smislu odredbi iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH kojim su utvrđene nespojivosti sa članstvom u izbornoj komisiji ili biračkom odboru da kandidat nije:

-          Osoba koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona;

-          Osoba koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

-          Osoba koja je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti;

-          Osoba koja je predviđena članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;

-          Osoba koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

-          Osoba kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koju je ličnu odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

(Obrazac izjave naveden pod r.br. 5. kandidati mogu preuzeti u Stručnoj službi Općinskog vijeća Gradačac ili na web stranici Centralne izborne komisije BiH). 

  1. Fotokopija lične karte i uvjerenje o prebivalištu.
  2. Popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

 

NAPOMENA: Upitnik Centralne izborne komisije može se dobiti u Stručnoj službi Općinskog vijeća Gradačac ili web stranici CIK-e BiH.

 

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

            Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja - Konkursna komisija će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju.

Nadležni organ – Općinsko vijeće Gradačac, će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: “JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE – NE OTVARAJ”  na slijedeću adresu:

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC

Ul. H.K. Gradaščevića  74

76 250 GRADAČAC

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon:  035/369-770 i 369-771.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.