A+ R A-

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Rok za podnošenje prijave: 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, Općinski načelnik Gradačca objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

01.Viši referent komunalni redar u Općinskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

02.Referent za postblagajnu i info uOpćinskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

03.Viši referent za administrativno-operativne poslove Općinskog vijeća u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

04.Higijeničar - čistač prostorija u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

Za poziciju 01.

- SSS - IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Za poziciju 02.

- SSS - IV stepen društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Za poziciju 03.

- SSS - IV stepen društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci  radnog staža ostvarenog nakon završene navedene srednje škole.

Za poziciju 04.

- Osnovna škola.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS - prijava,

3.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja stručne spreme (za poziciju 01. 02. i 03.),

4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 01.02. i 03.),

5.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

6.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na oglas  je 15 (petnaest)  dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan