Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac
A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 24. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17), člana 1. b) Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja /nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj 9/17), člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa (Sl. glasnik općine Gradačac“, br. 5/18), Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u  Upravnom odboru u Javnoj ustanovi Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac

Naziv pozicije:

Upravni odbor Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac, tri (3) člana ispred osnivača.

Opis pozicije:

Regulisano Zakonom i Statutom Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora u javnim zdravstvenim/javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac propisana je Odlukom Općinskog vijeća.
Trajanje mandata:

Članovi Upravnog  odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac se biraju na mandat od 4 godine.

Opći uslovi

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)     da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Posebni  uslovi 

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

a) stepen obrazovanja VSS  ili  VŠS,

b) najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva, 

d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih  i pravnih analiza i propisa.

Prilikom procjene posebnih slova, kriteriji navedeni pod tačkama  d) i e) stava 1. ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5. 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom;

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starije od 6 mjeseci;

-          izvod iz matične knjige rođenih;

-          ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

-          uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme u trajanju najmanje od jedne godine;

-          ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u period od tri godine, prije dana objavljivanja ovog oglasa;

-          ovjerenu izjavu kandidata da se na njih ne odnosi član IX. Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-          ovjerenu izjavu kandidata da nisu članovi političke stranke i da ne obavljaju poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom i da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost;

-          ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivična  djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje na  upražnjenu poziciju, odnosno da im pravosnažnom presudom suda nisu izračene pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava ili u zabrani sticanja određenih prava u odnosu na upražnjenu poziciju; i

-          ovjerenu izjavu kandidata da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje dužnosti na upražnjenoj poziciji na koju se kandiduje.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu imenovani za člana Upravnog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-   Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-   Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će biti objavljen u jednom dnevnom listu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine, web stranici Općine Gradačac, Radio Gradačcu i na oglasnoj ploči Općine Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.