Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - J A V N I O G L A S za zakup poslovne prostorije - kancelarije
A+ R A-

J A V N I O G L A S za zakup poslovne prostorije - kancelarije

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta općine Gradačac («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v lj u j e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                          

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup poslovne prostorije - kancelarije

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja - pisanih ponuda  uzima u  zakup poslovni prostor- kancelariju za potrebe rada stručnih lica i konsultanata  u sklopu projekta «Vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac» na lokalitetu Ormanice, općina Gradačac.

 

 

 Poslovni prostor za potrebe rada stručnih lica i konsultanata  mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

1. biti  na lokalitetu Ormanice, općina Gradačac

2. imati priključak na struju  kao i rasvjetu

3. imati pristup internetu kao i telefon

4.obezbijeđen sanitarni čvor(toalet)

5. adekvatno namješten prostor ( stolove i stolice)

6. u zimskom periodu obezbijeđeno grijanje

7. pristup prostoru mora biti u svako vrijeme omogućen

 

Općina Gradačac  poslovnu prostoriju-kancelariju uzima u zakup u  periodu  od  01.08.2018.godine do 31.12.2018.godine.

 

II PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

 

III SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

 

-pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

- kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

-aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-ponuđena cijena zakupnine za prostor

- dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

 

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na Radio stanici Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"  za zakup poslovnog prostora-kancelarije, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 26.07.2018.godine do 16.00 sati.

 

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

 

V ODABIR PONUDE

 

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine  poslovnog prostora-kancelarije.

 

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

 

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

 

VI TROŠKOVI PONUDE

 

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

 

VII OSTALO

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  27.07.2018.godine u 14.00 sati.

                                    

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                        

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.