Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
A+ R A-

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

 na području općine Gradačac

 I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

II

Predmet javnog poziva je zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države na području općine Gradačac i to poljoprivredno zemljište u katastarskim općinama: Hrgovi Donji, Mionica I, Donji Lukavac, Porebrice i Zelinja Donja, prema popisu katastarskih čestica u Prilogu 1 koji je  saatavni dio ovg javnog poziva.

III

            Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, zavisno od vrste korištenja zemljišta, daje se u zakup na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika, odnosno do 10 godina za drugo poljoprivredno iskorištavanje.  

Minimalna površina na koju se može aplicirat iznosi 1 ha (jedan hektar)

IV

            Postupak javnog poziva provest će komisija koju imenuje Općinski načelnik.

U skladu sa članom 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine F BiH” broj: 52/09), na osnovu odluke o odabiru najpvoljnije ponude na javnom pozivu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona (dalje: Ministarstvo) i podnosilac ponude sklapaju ugovor o zakupu. Ministarstvo je dužno primjerak ugovora o zakupu dostaviti u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišne knjige, odnosno katastar nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu zakupoprimca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi kantonalno ministarstvo.

V

            Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, po katastarskim kulturama iznosi:

 

Red. br.

Katastarska kultura

Klasa zemljišta

Početna cijena

(KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

I i II

180,00

2

Livade

I i II

120,00

3

Pašnjaci

I i II

96,00

 

 

Red. br.

Katastarska kultura

Klasa zemljišta

Početna cijena

(KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

III i IV

172,50

2

Livade

III i IV

115,00

3

Pašnjaci

III i IV

  92,00

 

Red. br.

Katastarska kultura

Klasa zemljišta

Početna cijena

(KM/ha)

1

Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi

V,VI,VII i VIII

150,00

2

Livade

V,VI,VII i VIII

100,00

3

Pašnjaci

V,VI,VII i VIII

  80,00

4

Zapušteno,neplodno,trstici, močvare

 

  30,00

 

VI

Početna cijena iz tačke VI ovog poziva umanjuje se za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu komisije.

 

VII

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Gradačac dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području općine Gradačac i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava po slijedećim kriterijima za bodovanje:

1. Broj uposlenih radnika: 1 bod po postojećem uposlenom radniku, (za pravna lica)

2. Osnovna djelatnost, poljoprivredna proizvodnja..........................................................15 bodova

    Dopunska djelatnost, poljoprivredna proizvodnja..........................................................5 bodova

3. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini 2 boda, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.

4. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

a) Stočarstvo

- 1 do 5 uslovnih grla…...................................................…...............................5 bodova    

- 6 do 15 uslovnih grla…..................................................................................10 bodova

- 16 do 25 uslovnih grla...........................….....................................................15 bodova

- 26 i više uslovnih grla.....................................................................................20 bodova

 b) Voćarstvo rasadnička proizvodnja

- do 100.000 proizvedenih sadnica.....................................................................5 bodova

- preko 100.000 proizvedenih sadnica..............................................................10 bodova

c) Voćarstvo i vinogradarstvo – zasnivanje voćnjaka i vinograda (intenzivni zasad)

- od 1 do 3 ha.....................................................................................................10 bodova

- 4 i 5 ha..............................................................................................................15 bodova

- 6 i više ha..........................................................................................................20 bodova

d) Ratarstvo

- žitarice............................................................................................................15 bodova

- plastenička i staklenička proizvodnja.......................................................................7 bodova

- ostala proizvodnja.............................................................................................5 bodova                                  

5. Dosadašnje neuredno plaćanje zakupnine (ukoliko je ponuđač do sada koristio državno poljoprivredno zemljište u zakupu a izmirio je obaveze po osnovu zakupa do dana  podnošenja prijave).........................................................................................................  -5 bodova (oduzima se  pet bodova).

6. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1 bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.

 VIII

            Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište a nisu izmirili svoje obaveze oko plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele zemljišta u zakup.

IX

Uz zahtjev je obavezno priložiti slijedeće dokumente:

- Popunjen i ovjeren obrazac izjave

- Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata

- CIPS prijava (za fizičko lice)

- kopija katastarskog plana za parcele za koje ponuđač aplicira.

 Podnosioci zahtjeva uz zahtjev podnose i slijedeću dokumentaciju koja će se uzeti u razmatranje i biti predmet bodovanja:

- Potvrda porezne uprave o broju uposlenih radnika (za pravna lica)

- kopija rješenja o registraciji osnovne djelatnosti, odnosno kopija rješenja o registraciji  dopunske djelatnosti,

- kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu registrovana na podnosioca zahtjeva ili člana poljoprivrednog gazdinstva,

- kopija pasoša za životinju,

- potvrda veterinarske stanice o broju brojlera u turnusu.

Svi priloženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

Obrazac zahtjeva i izjave zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali Općine Gradačac, šalter broj 9 ili na web stranici Općine Gradačac www.gradacac.ba.

 X

            Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Gradačac  ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA GRADAČAC

Husejn kapetana Gradaščevića bb

76250 Gradačac

sa obaveznom naznakom :

"Ne otvarati - po Javnom pozivu za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države

na području općine Gradačac".

 Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja, odnosno do 31.10.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju kriterije propisane javnim oglasom/natječajem neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati u Službi za privredu, budžet i finansije ili putem telefona: 035-369-777.

DOWNLOAD:

Površine za zakup

Prijavni obrazac

Pravilnik o pustupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.