Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - JAVNI OGLAS za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos
A+ R A-

JAVNI OGLAS za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos

Rok za podnošenje prijava :  03.12.2018. godine

Općinski načelnik Općine Gradačac na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), članova 105.,106. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine FBiH“, broj 64/09) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos

01.Viši samostalni referent za tehničke poslove urbanizma i građenja u Odsjeku za urbanizam Općinske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac,
02.Viši referent za vatrogastvo - Šef smjene – vatrogasac u Službi civilne zaštite Općine Gradačac  na neodređeno vrijeme – 2 (dva) izvršioca,
03. Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač u Službi civilne zaštite Općine Gradačac  na neodređeno vrijeme – 5 (pet) izvršilaca,
04. Pripravnik - vatrogasac u Službi civilne zaštite Općine Gradačac  na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 2 (dva) izvršioca.
05. Kurir – u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Gradačac -1 (jedan) izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017. godine i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, broj: 64/09), i to:

Za poziciju 01.

- VŠS - VI stepen građevinskog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje jedna  (1)  godina radnog staža u struci nakon sticanja više školske spreme.

 

Za poziciju 02.

- VKV/SSS  -  najmanje IV stepen tehničkog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci  radnog staža ostvarenog  poslije završene navedene srednje škole,

- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,

- da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

- vozačka dozvola „C“  kategorije.

 

Za poziciju 03.

- KV/SSS - najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

- položen ispit za profesionalnog vatrogasca,

- da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

- vozačka dozvola „C“  kategorije.

 

Za poziciju 04.

-najmanje III stepen tehničkog ili društvenog smjera,

-da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

-da nije stariji od 25 godina života.

 

Za poziciju 05.

-SSS

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi (za poziciju 01.,02.,03.04. i 05.),

2.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS – prijava (za poziciju 01.,02.,03.04. i 05.),

3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike (za poziciju 01., 02. i 03.),

4.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja stručne spreme (za poziciju 01.,02. i 03.),

6.ovjerena kopija vozačke dozvole „C“ kategorije (za poziciju 02. i 03.),

7.uvjerenje o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (za poziciju 02.),

8.uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za poziciju 03.),

9.izvod iz matične knjige rođenih (za poziciju 04.),

10.dokaz da kandidat nema radni staž i iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme -uvjerenje izdato od strane nadležne Službe za zapošljavanje (za poziciju 04.),

11.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH (za poziciju 01.,02.,03.04. i 05.),

12.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH(za poziciju 01., 02., 03.04. i 05.). 

 

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Lica koja nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Primljeni kandidati za poziciju 02. koji nemaju položen ispit za  za rukovodioca akcije gašenja požara dužni su isti položiti u roku od 3 (tri) mjeseca, a kandidati za poziciju 03. koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca dužni su ga položiti najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana prijema u radni odnos, dok izabrani pripravnici ispit za vatrogasca polažu u roku od 3 (tri) mjeseca po isteku pripravničkog staža.

Rok za podnošenje prijave na oglas  je 15 (petnaest)  dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika i pripravnika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.