Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - O G L A S za prijem u radni odnos - JZU Dom zdravlja Gradačac
A+ R A-

O G L A S za prijem u radni odnos - JZU Dom zdravlja Gradačac

Na osnovu člana 2. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u JZU Dom zdravlja Gradačac br: 454/18 od 19.01.2018.god.,Naredbi o Programu obavezne imunizacije stanovništva proztiv zaraznih bolesti (“Službene novine FBiH”br: 19/17) te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, direktor Ustanove raspisuje

O  G  L  A  S

za prijem u radni odnos

1.- doktor medicine za rad u službi hitne medicinske pomoći- 1 izvršilac na neodređeno,  

2.- doktor medicine - 7 izvršilaca na neodređeno ,

3.- doktor stomatologije – 1 izvršilac na određeno

4.- medicinski tehničar- 1 izvršilac na neodređeno ,

5.- spremačica - 1 izvršilac na neodređeno

6.- portir/ložač- 1 izvršilac na neodređeno.

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

3.- da nije kažnjavan,

4.- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

-doktor medicine za rad u SHMP

- VSS završen medicinski fakultet ,dokaz diploma

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne Ljekarske komore , dokaz licenca

- edukacija ERC- dokaz certifikat ili uvjerenje

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

- uvjerenje o državljanstvu

 

- doktor medicine

 - VSS završen medicinski fakultet ,dokaz diploma

 -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

 - licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

-  uvjerenje o državljanstvu

 

- doktor stomatologije

- VSS završen stomatološki fakultet ,dokaz diploma

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

- uvjerenje o državljanstvu

 

- medicinski tehničar

 -  SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

 -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 -  licencu nadležne komore , dokaz licenca

 -  potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

 -  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

 -  1 godina radnog iskustva  na navedenim poslovima- potvrda o radnom iskustvu

 -  uvjerenje o državljanstvu

 

 

- spremačica

- završeno osnovno obrazovanje, dokaz svjedočanstvo

- uvjerenje o državljanstvu

 

-portir/ložač

- završeno osnovno obrazovanje, dokaz svjedočanstvo

- uvjerenje o bezbjednom rukovanju parnim kotlovima,

- položen ispit iz protivpožarne zaštite

- položen vozački ispit za B kategoriju

- Radno iskustvo na navedenim poslovima 1 godina- dokaz potvrda o radnom stažu

- uvjerenje o državljanstvu

 

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1.- kraću biografiju, kontakt telefon

2.- PBA 3 obrazac (cips)

 

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije.  JZU Dom zdravlja Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, obavit će se intervju.

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),

2- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)

3- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)

4- status vakcinisanja

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira i aplikacije dostaviti za svako mjesto posebno.

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:

  - JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC, Josipa Šibera bb, 76250 Gradačac

Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto________________________

Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu i kontakt telefon.

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom  listu” Oslobođenje ”  i web stranici JZU Dom zdravlja Gradačac i općine Gradačac.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.