Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Javni oglas - Komunalac d.d.
A+ R A-

Javni oglas - Komunalac d.d.

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“d.d.

GRADAČAC

Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine i Odluke o potrebi zasnivanja ugovora o radu sa novim radnicima br.02-28/19 od 07.01.2019. godine, u skladu sa  članom 100. Statuta JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, direktor Preduzeća  o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

I  Naziv pozicije radnog mjesta, opći i posebni uslovi

1. Viši stručni saradnik za pravna pitanja - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

2. Finansijsko robno materijalni knjigovođa, fakturista i saldokontista - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

3.NK radnik na održavanju javnih površina – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci,

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

3.- da nije kažnjavan,

4.- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1. Viši stručni saradnik za pravna pitanja

-diplomirani pravnik,

-VSS završen pravni fakultet,

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima,

2. Finansijsko robno materijalni knjigovođa, fakturista i saldokontista,

-da posjeduje SSS IV stepen,

-najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima,

3. NK radnik na održavanju javnih površina

- završeno osnovno obrazovanje, dokaz svjedočanstvo,

II Uz prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          CIPS-ovu potvrdu prebivališta,

-          diplomu/svjedočanstvo o završenom stepenu stručne spreme,

-          potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene škole za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo,

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Osobođenje“ i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u istom.

Kandidati čije prijave  budu blagovremene i potpune će biti pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran po javnom oglasu, dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje u roku od 7 (sedam) dana  od izbora.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti lično putem protokola ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac ul H.K.Gradaščevića 114, sa

NAZNAKOM „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“

 

Postupk izbora novog radnika na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom provodi Komisija za bodovanje kandidata.

Odluku o izboru kandidata donosi direktor, koja se  dostavlja  svim učesnicima oglasa.

Učesnik oglasa nezadovoljan Odlukom o izboru kandidata ima pravo u roku 8 dana izjaviti prigovor Nadzornom odboru preduzeća.

Odluka Nadzornog odbora je konačna.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.