Grad Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Dva javna konkursa - Veterinarska stanica Gradačac
A+ R A-

Dva javna konkursa - Veterinarska stanica Gradačac

 Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05,81/08,22/09,109/12) i člana 39. Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora od  18.01.2019.godine, o b j a v lj u j e  se

 

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac                                          

1. Opis upražnjene pozicije

Opis pozicije direktora regulisan je Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o privrednim društvima i Statutom Javnog preduzeća „veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac.Mandat direktora traje četiri godine.

Sa imenovanim direktorom zaključit će se ugovor kojim će se regulisati ovlaštenja, odgovornosti, prava, plaća i ostale naknade u skladu sa važećim propisima.

2. Kandidat koji aplicira mora ispunjavati slijedeće uslove

A. Opći uslovi

1.Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

3.Da je stariji od 18 godina, ali ne od 65 godina na dan imenovanja,

4.Da nije na funkciji u političkoj stranci, izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu propisa koji regulišu sukob interesa,

5.Da mu pravosnažnom sudskom presudom nije zabranjeno obavljanje upražnjene pozicije,

6.Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja javnog konkursa,

7.Da se na kandidata ne odnosi odredba člana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine,

8.Da se ne bavi djelatnošću konkurentnoj djelatnošću javnog preduzeća.

B. Posebni uslovi

1.Da ima visoku stručnu spremu – doktor veterinarske medicine (ili ekvivalent po bolonjskom sistemu studiranja),

2.Da ima najmanje tri godina radnog iskustva u struci,

3.Da ima menadžerska znanja i iskustva koja odgovaraju izvršavanju operativnih i poslovnih potreba javnog preduzeća,

4.Da dostavi i prezentira Program rada i razvoja javnog preduzeća za mandatni period,

5.Da posjeduje licencu (odobrenje) za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti,

6.Da ima položen stručni ispit za doktora veterinarske medicine,

7.Da posjeduje vozačku dozvoli „B“ kategorije.

3. Isprave i dokumenti

Kandidati su uz Prijavu dužni dostaviti slijedeće isprave i dokumente:

1.Biografija sa opisom radnih i organizacionih referenci, kontakt telefon i adresa,

2.Dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,

3.Dokaz o radnom iskustvu u struci,

4.Program rada i razvoja javnog preduzeća za mandatni period,

5.Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

6.Izvod iz matične knjige rođenih,

7.Dokaz za ispunjavanje zahtjeva iz tačke  A.5.

8.Ovjerene izjave za zahtjeve iz tačke  A.4.6.7.

9.Dokaz za ispunjavanje zahtjeva (ovjerene kopije dokumenata) iz tačke B.5.6.

4. Podnošenje prijave, dokumenti, objavljivanje, druge napomene

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju.

Isprave i dokumenti koji se prilažu uz Prijavu na javni konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije ne stariji od tri mjeseca.

Prijave na javni konkurs potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja

u dnevnim novinama „ Dnevni avaz“.                                                                                                                Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Javno preduzeće „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac, ul.Žrtava Srebrenice 2., sa naznakom „Prijava na javni konkurs-ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Javno preduzeće „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac, istovremeno               o b j a v lj u j e   Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

1.Naziv i opis radnog mjesta; opći i posebni uslovi:

Naziv: doktor veterinarske medicine (1 izvršilac sa punim radnim vremenom)

Opis radnog mjesta. u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Pravilnikom o radu

Opći uslovi: državljanin Bosne i Hercegovine; zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi: završena visoka stručna sprema – doktor veterinarske medicine (ili ekvivalent po bolonjskom sistemu studiranja); najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; posjedovanje licence (odobrenja) za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti; položen stručni ispit za doktora veterinarske medicine; posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

2.Isprave i dokumenti; način podnošenja Prijave

Uz Prijavu (biografija, adresa i kontakt telefon), kandidati su dužni dostaviti slijedeće isprave i dokumente: dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o radnom iskustvu u struci; uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o posjedovanju licence (odobrenja) za obavljanje poslova iz struke; dokaz o položenom stručnom ispitu za doktora veterinarske medicine; dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz zakona (dokazivanje statusa), odnosno uvjerenje službe za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju.                          

Isprave i dokumenti koji se prilažu uz Prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije ne stariji od tri mjeseca.

Prijave na javni oglas potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „ Dnevni avaz“.Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu Javno preduzeće „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o. Gradačac, ul.Žrtava Srebrenice 2., sa naznakom „Prijava na javni oglas-ne otvarati“.Neblagovremene i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

JP „Veterinarska stanica Gradačac“ d.o.o.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.