A+ R A-

J AV N U L I C I T A C I J U o prodaji službenih putničkih motornih vozila

JU Centar za socijalni rad Gradačac objalvjuje javni poziv  - javnu licitaciju o prodaji službenih putničkih motornih vozila koju prenosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 19. Pravila JU Centar za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-05-605/02, 01/1-05-524/08, 01/1-05-2-212/15 i 01/1-05-568/16 i člana 4. Odluke o prodaji službenih putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja-licitacije, br. 01/1-05-2-2050/19 od 03.12.2019. godine,  direktorica JU Centar za socijalni rad Gradačac, dana 11.12.2019. godine, objavljuje

J AV N U   L I C I T A C I J U

o prodaji službenih putničkih motornih vozila

I

Putem javne licitacije JU Centar za socijalni rad Gradačac vrši prodaju službenih putničkih motornih vozila slijedećih tehničkih karakteristika:

R/b

Marka i tip

vozila/registarske oznake/godina proizvodnje

Broj šasije

Važenje registracije

Vrsta motora

Zapremina i snaga motora

Početna cijena

1.

Opel Corsa

Neregistrovana, 

1996.godina

W0L000078V4082482

Odjavljeno

Benzin euro 2

1389 cm3

33 kW

300,00 KM

 

 

2.

Golf II 19E,

959-E-279

WVWZZZ1GZLW502034,

23.01.2020. godine,

dizel

1589 cm3

44 kW

700,00 KM

 

II

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez  naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

III

Putničko motorno vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati na parkingu JU Centar za socijalni rad Gradačac.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon, broj: 061/423-978.

IV

Pravo učešća na licitaciju imaju sva fizička i pravna lica sa područja BiH koja uplate 10% kaucije od određene početne cijene vozila na blagajni JU Centar za socijalni rad Gradačac, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

V

Ponuda za licitaciju treba da sadrži:

  1. naziv i tačnu adresu fizičkog, odnosno sjedište pravnog lica,
  2. kopiju lične karte,
  3. dokaz da ponuđač nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa  (potvrda Porezne uprave),
  4. iznos ponude izražen u KM,
  5. dokaz o uplati  kaucije izdat od strane blagajne JU Centar za socijalni rad Gradačac.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

VI

Ponude sa naznakom «Ponuda za javnu licitaciju – ne otvaraj» dostaviti na protokol JU Centar za socijalni rad Gradačac, neposredno ili poštom najkasnije do 26.12.2019.godine do 12,00 sati. Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu ponuđača kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

VII

Javno otvaranje ponuda će se održati u prostorijama JU Centar za socijalni rad Gradačac dana 27.12.2019. godine u 09,00 sati.

VIII

Otvaranje ponude će se izvršiti i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najvišom cijenom. U slučaju dvije iste ponude prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

IX

Sve troškove oko poreza i prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

DIREKTORICA CENTRA

Amira Huseinbašić