A+ R A-

Poništenje javnog oglasa

Na osnovu člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-219/20 od 24.09.2020. godine („Službeni glasnik Grada Gradačac, broj 7/2020), Gradonačelnik Grada Gradačac

o b j a v lj u j e

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

o davanju u zakup poslovne prostorije

Poništava se Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina u Gradačcu, i to poslovnog prostora u prizemlju površine 16 m2, namijenjenog za kiosk, koji je objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac dana, 07.10.2020. godine.