A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos - Centar za socijalni rad

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

GRAD GRADAČAC 

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

Gradačac, ulica Hadžiefendijina bb

Tel.: +387 35  817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Broj:01/1-04-1-811-1/22

Gradačac, 01.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16 i 89/18),  člana 4. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/2021), člana 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-584-1/22 od 28.02.2022. godine , člana 2. Pravilnika  o postupku prijema  i jedinstvenim kriterijima za bodovanje kandidata  u postupku prijema u radni odnos na odredjeno ili neodredjeno vrijeme  u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-887-1/21  od 24.06.2021. godine i Odluke o potrebi  prijema dva radnika u radni odnos  u JU Centar za socijalni rad Gradačac,  na neodređeno  vrijeme, na puno radno vrijeme, broj: 01/1-04-1-810-1/22 od 01.04.2022. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Gradačac objavljuje  

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos

za radna mjesta:

 

1. Referent za poslove prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, prava na novčane pomoći i porodično-bračne odnose - diplomirani socijalni radnik – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme;

2. SOS mama – 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme, na puno radno vrijeme.

 

Opis poslova za kandidate pod brojem 1 (jedan) – diplomirani socijalni radnik

 

Poslovi socijalne zaštite:

vođenje upravnog postupka ( izrada rješenja, rad po žalbi i dr.), unos podataka i svih drugih radnji kroz bazu Sotac, rad na snimanju socijalnih i porodičnih prilika  lica i porodica koje podnose zahtjeve za materijalnu pomoć, vođenje postupka i izrada rješenja o stalnim socijalnim pomoćima, tuđa njega i pomoć starih, bolesnih lica i povremenim jednokratnim pomoćima, vođenje postupka i izrada rješenja o obustavi materijalnih davanja, revizija korisnika stalnih materijalnih pomoći, utvrđivanje uslova za ostvarivanje prava na obrok u nastavi za učenike osnovnih škola a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, održava kontakte i saradnju sa mjesnim zajednicama koje su im rasporedom stavljeni u djelokrug rada, pomaže u rješavanju socijalnih prilika pojedinaca i porodica, te predlaže i preduzima mjere na suzbijanju nastanka socijalnih problema, pružanje pomoći pri ostvarivanju prava za lica koja dolaze sa izdržavanja kazne, kao i pružanje pomoći porodicama čiji je hranilac na izdržavanju kazne, upućivanje odraslih lica na Institut za medicinsko vještačenje, a u vezi ostvarivanja prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak, radi na pripremi djece i odraslih za smještaj u ustanove socijalne zaštite, saradnja sa sudovima, tužilaštvom, socijalnim ustanovama, preduzećima, mjesnim zajednicama, radi suzbijanja prosijačenja, prostitucije, skitnje i drugih asocijalnih ponašanja, izrada socijalnih anamneza u svim slučajevima gdje je to potrebno, praćenje položaja materijalno neobezbjeđenih lica.

Poslovi dječije zaštite:

rad u stručnom timu u predmetima stavljanja pod starateljstvo, rad u stručnom timu u svim drugim poslovima starateljstva, vrši kontakte sa djecom smještenom u porodice i socijalne ustanove, pronalazi i priprema porodice za smještaj djece  u saradnji sa vođom tima za poslove hraniteljstva, vrši nadzor u toku adaptacionog perioda u postupku usvojenja, prisustvuje činu usvojenja(stručni tim)

 

Poslovi porodično-bračnih odnosa:

izrada izvještaja za sud u brakorazvodnom postupku sa prijedlogom o povjeri djece, izrada izvještaja za sud u postupku izmjene sudskih odluka, poslovi na saniranju porodičnih konfliktnih situacija, prisustvo sudskoj raspravi u postupku razvoda braka, povjeravanja i izdržavanja maloljetne djece, davanje mišljenja o zaključenju maloljetničkih brakova, poslovi nasilja u porodici /stručni tim/, obavlja i druge poslove, po nalogu direktora Centra.

 

Opis poslova za kandidate pod brojem 2 (dva) - SOS mama

stalna briga o djeci u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja u Gradačcu (zdravlje, vaspitanje, obrazovanje), vođenje brige o objektu i pomoćnim objektima, pripremanje obroka (kuhanje), pospremanje, čišćenje i održavanje svih prostorija, zagrijavanje prostorija, loženje, održavanje kotlovnice, unošenje ogreva i sve ostale poslove vezane za zagrijavanje, uređenje dvorišta i prostora oko kuće, održavanje higijene odjeće i obuće (pranje veša i ostalog), održavanje opšte higijene u kući (objekta), stalno izvještava Centar o stanju u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja u Gradačcu, periodično izvještavanje o potrebama djece (odjeća, obuća, školski pribor i drugo), briga o ekonomičnom utrošku energenata (struja, voda, ogrev, prehrambenih i higijenskih potrepština), čuvanje i briga za imovinu i inventar objekta, saradnja sa starateljima djece, saradnja sa Stručnim timom Centra, odlazak na roditeljske sastanke djece i odlazak na informacije u školi, pomoć mlađoj djeci u učenju i pisanju zadaće, rad sa djecom u vezi školskih obaveza i drugih društvenih aktivnosti, odvođenje djece  ljekaru po potrebi i na redovne preglede, ostali poslovi koji se stave u zadatak prema nalogu direktora Centra

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa.

 

Opšti uslovi za kandidate pod rednim brojem 1 (jedan) i  2 (dva) koji su Zakonom predviđeni za zasnivanje radnog odnosa su:

-da su državljani Bosne i Hercegovine

-da su stariji od 18 godina

-da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje apliciraju (ljekarsko uvjerenje dostavlja izabrani kandidat)

-da nisu kažnjavani (dostavlja izabrani kandidat).

 

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem 1 (jedan) za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju posebne uslove:

-VSS - VII stepen stručne spreme socijalnog rada ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, smjer socijalni rad

-radno iskustvo od 1. godinu

-položen stručno - upravni ispit, javni ispit ili ispit općeg znanja

-poznavanje rada na računaru – MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, INTERNET.

 

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem 2  (dva)  za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjava posebne uslove:

-najmanje SSS, III/IV stepen školske spreme.

 

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac  (koji se može dobiti na pisarnici JU Centar za socijalni rad Gradačac, WEB stranici  Vlade TK – dodatak Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektrou u TK (Službene  novine TK, broj 4/19), i uz isti, ovisnona koju poziciju se prijavljuju, dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

-Biografiju

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)

-Obavještenje o adresi prebivališta koja sadrži lične podatke (CIPS prijava)

-Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)

-Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi za radno mjesto za koje se aplicira

-Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja (samo za poziciju 1.  -  diplomirani socijalni radnik)

-Uvjerenje o položenom stručno - upravnom ispitu, javom ispitu ili ispitu općeg znanja (samo za poziciju 1.  -  diplomirani socijalni radnik)

-Dokaz  o radnom iskustvu  - uvjerenje, potvrda (samo za poziciju 1. -   diplomirani socijalni radnik)

-Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, Internet) - uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti (i to samo za poziciju 1.  - diplomirani socijalni radnik)

-Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat)

-Uvjerenje o nekažnjavanju (dostavlja izabrani kandidat).

 

Kandidati koji po nekom osnovu obezbjeđuju povoljnije uslove za zapošljavanje i  prioritet u zapošljavanju uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje i pozvati se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Tražena dokumentacija mora biti blagovremeno dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom oglasu).

Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“  i WEB stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije  za izbor kandidata za prijem u radni odnos koju formira direktor, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni.

Komisija  za izbor kandidata za prijem u radni  odnos utvrđuje listu uspješnh kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, te rezultata održanog pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru, koji je dužan najkasnije u roku od osam dana od dostavljene liste donijeti odluku o izboru prijema u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo pobijanja odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

Prije zaključivanja ugovora o radu za koji nije predviđen probni rad izabrani kandidati su dužni donijeti uvjerenje da su psihički i fizički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su primljeni (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nekažnjavanju.

Po okončanju procedure po Javnom oglasu dokumenti priloženi za Javni oglas neće se vraćati kandidatima.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

ulica Hadžiefendijina bb

76250 Gradačac

Sa naznakom :

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU

REFERENT ZA POSLOVE PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE, PRAVA NA NOVČANE POMOĆI I PORODIČNO-BRAČNE ODNOSE – DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK  ILI SOS MAME „NE OTVARATI “

DIREKTORICA CENTRA

Amira Huseinbašić