A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Gradačac

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 i 10/22), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09)i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-30-1752/22 od 23.06.2022.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

u Gradu Gradačac

 

A) NAZIV RADNOG MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO:

Referent za vatrogastvo-vatrogasac vozač u Službi civilne zaštite na neodređeno vrijeme - dva (2) izvršioca.

 

Opis poslova radnog mjesta i status

 

Opis poslova:

1)     učestvuje u vatrogasnim intervencijama;

2)     obavlja  dežurnu   službu   u  objektima  Vatrogasne jedinice   i   na  objektima  gdje Vatrogasna jedinica vrši protivpožarna dežurstva;

3)     održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju;

4)     kroz redovnu stručno-praktičnu i teoretsku nastavu stručno se osposobljava;

5)     poslije intervencije vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;

6)     vrši poslove iz svoje uže specijalnosti iz građanstva;

7)     učestvuje na sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara;

8)     odgovoran je za upotrebu lične zaštitne opreme za vrijeme vatrogasne intervencije;

9)     odgovora za blagovremeno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova;

10)  odgovara za provođenje pravila službe vatrogasnih jedinica;

11)  odgovara za poštivanje i provođenje odluke o unutrašnjem redu;

12) odgovara za kolegijalan odnos i poštivanje radne discipline;

13)  stalno opšte i stručno obrazovanje;

14)  obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA:

- Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

- Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Grada Gradačac i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i to:

 

- SSS - najmanje III stepen tehničkog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci  radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole,

- položen ispit za profesionalnog vatrogasca,

- da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i

  krivično djelo protiv imovine,

- vozačka dozvola „C“  kategorije.

 

 

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;    

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);              

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i

Hercegovine;        

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme                   (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdate od poslodavca ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);              

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe;

10. uvjerenje o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca;               

11. ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole „C“ kategorije;            

12.dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenje izdato od nadležnog Suda- ne starije od tri mjeseca);

13. dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (uvjerenje izdato od nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova-ne starije od tri mjeseca);          

14.ovjerena i potpisana izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomene:

 

1) Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2) Izabrani kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Izabrani kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, dužni su ga položiti najkasnije u roku od jedne (1) godine od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

4) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

D) ROK TRAJANJA OGLASA

 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

 

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

 

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića, broj 54, 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) - NE OTVARATI“.

 

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.            

         

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                 mr.sci. Edis Dervišagić