A+ R A-

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za sufinansiranje javne nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-20-1559/22

Gradačac, 29.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj: 1/19), Gradonačelnik Grada Gradačac, d o n o s i

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu

 

U tekstu Javnog poziva za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za 2022.godinu, broj 02-20-1559/22 od 24.06.2022.godine u tački II PRAVO UČEŠĆA vrši se ispravka dosadašnjeg teksta koji glasi: “da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Gradska služba”, tako da sada izmijenjeni tekst glasi: “da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji vodi nadležna Gradska služba.”


U tački V POTREBNA DOKUMENTACIJA vrši se ispravka dosadašnjeg teksta koji glasi
: „Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata kao i dokaz o promjeni podataka (obnova gazdinstava) nije potrebno dostavljati, obzirom da podacima o upisu u navedene registre raspolaže nadležna Gradska služba za privredu, budžet i finansije”, tako da sada izmijenjeni tekst glasi: „Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao i dokaz o promjeni podataka (obnova gazdinstava) nije potrebno dostavljati, obzirom da podacima o upisu u navedene registre raspolaže nadležna Gradska služba za privredu, budžet i finansije.”

 

U ostalom dijelu Javni poziv ostaje nepromijenjen.

                                                                                                        

                                                                                                                                                                            GRADONAČELNIK
                                                                                                               

mr.sci.Edis Dervišagić