A+ R A-

J A V N I O G L A S za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina

Gradska služba za urbanizam,

investicije i komunalne poslove                      

 

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove,  o b j a v lj u j e :

                  

J A V N I    O G L A S

za izbor stručnih osoba za rad u komisijama

za tehničke preglede građevina   

 

                                                I

Objavljuje se Javni oglas za izbor stručnih osoba za rad u komisijama za tehničke preglede građevina i to slijedećih struka:

-         arhitektonske

-         građevinske (smjer konstruktivni, hidrotehnički i saobraćajni)

-         elektrotehničke(smjer elektroenergetski, elektronika -automatika i telekomunikacijski)

-         mašinske (smjer energetski, procesna tehnika, KGH tehnika i proizvodni)

-         geodetske

-         geološke/geotehničke

-         tehnološke(smjer zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, hemijsko-tehnološki i prehrambeno-tehnološki) 

-         saobraćajne (smjer cestovni i telekomunikacijski)

                                               

                                               II

Učešće u radu u komisijama za tehničke preglede građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uslove iz stava 4. člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17 ), što znači:

-         da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,

-         da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci  i

-         da imaju položen stručni ispit

                                         

                                              III

Uz prijavu sa naznačenom adresom i brojem telefona, potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-         ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte

-         ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu

-         ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-         potvrdu o radnom stažu u struci

Napomena: Kandidati trebaju popuniti jedinstveni obrazac prijave koji se, kao prilog ovom

                     Javnom oglasu, nalazi na web stranici Grada Gradačac – www.gradacac.ba                                 

                                               

                                               IV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova, podnose se u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama, neposredno na  prijemnom šalteru br.8. Grada Gradačac ili putem pošte na adresu:

                                   

Grad Gradačac

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam

Ulica Husein kapetana Gradaščevića, 4

76 250  GRADAČAC

Sa naznakom: Za javni oglas Komisija za tehničke preglede građevina - NE OTVARAJ

                                                                                               

                                                V

Provjeru ispunjavanja uslova iz Javnog oglasa, izvršit će stručna komisija koju će imenovati Pomoćnik gradonačelnika  za urbanizam, investicije i komunalne poslove. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumatacija priložena uz prijave se ne vraća podnosiocima.

 

                                                VI

Nakon pregleda i obrade pristiglih prijava, imenovana komisija će sačiniti listu kvalifikovanih stručnjaka za obavljanje poslova tehničkih pregleda.

 

                                               VII

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim oglasom se mogu dobiti svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati u Gradskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove – Odsjek za urbanizam, direktno ili putem telefona 035/369-750  lok. 206.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac