A+ R A-

Privremena rang lista - STIPENDIJE 2022/22023

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21,),  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2022/23. godinu, ("Sl. glasnik broj:7/22) i Pravilnika o općimu uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac, ("Sl. glasnik Grada Gradačac,  broj 3/22) Komisija za provođenje posutpka dodjele stipendije Grada Gradačac, objavljuje :

PRIVREMENU RANG LISTU

 kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/23.godinu

KATEGORIJA I      -  Učenici generacije
KATEGORIJA II     - Studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III    - Studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA IV    - Studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i  I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V     - Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI    - Učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

 

Pouka o pravnom lijeku: Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja Privremene ragn liste.

Prigovor se podnosi Komisiji za Statut i opća akta putem Gradske službe za društvne djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.

DOWNLOAD

Privremene rang liste po kategorijama