A+ R A-

JAVNI POZIV za dodjelu finansijske pomoći privrednim subjektima

Na osnovu člana 38. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12) i člana 3. Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Općine Gradačac za 2014. godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-021842/14 od 23.09.2014. godine o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće, Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijske pomoći privrednim subjektima

 

I – Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela pomoći privrednim subjektima koji svoju djelatnost obavljaju na području općine Gradačac i koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće koja se dogodila u maju, junu i augustu 2014. godine.

Pomoć se dodjeljuje u vidu finansijskih sedstava u iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM).

 

II – Korisnici sredstava

 Na raspisani javni poziv mogu se prijaviti isključivo privredni subjekti koji su pretrpjeli štetu usljed prirodne nesreće koja se dogodila u maju, junu i augustu 2014. godine i koja šteta je utvrđena od strane Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

III – Uslovi javnog poziva

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći privredni subjekti moraju ispunjavati slijedeće uslove:

  1. da ima registrovanu poljoprivrednu djelatnost u vidu osnovne djelatnosti na području općine Gradačac na dan 14.05.2014. godine, 25.06.2014. godine i 06.08.2014. godine
  2. da mu je odlukom Općinske komisje za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća utvrđen nastanak štete na imovini i
  3. da ima manje od troje zaposlenih

IV – Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći privredni subjekti dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a)      Prijava na javni konkurs

b)      Rješenje o registraciji privrednog subjekta

c)      Zapisnik Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o nastaloj šteti

d)     uvjerenje o broju uposlenih

V – Kriteriji odabira

Prilikom odabira privrednih subjekata primjenjivat će se slijedeći kriterij:

a)      visina procijenjene štete

IV – Mjesto i rok za dostavu prijave na javni konkurs

Krajnji korisnici su dužni da prijavu na javni poziv i tražene isprave dostave u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva na oglasnoj tabli općine Gradačac, na adresu:

 

Općina Gradačac

Komisija za provođenje javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći privrednim subjektima

na području općine Gradačac

Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića 54

 

sa napomenom:

 

„Za komisiju – ne otvaraj!“

 

V – Rok za donošenje odluke o odabiru privrednih subjekata za dodjelu finansijske pomoći

 

Ovaj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.