A+ R A-

Javni poziv za dodjelu pomoći vlasnicima korisnicima uništenih stambenih objekata na području općine Gradačac

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), a u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-21839/14 od 23.09.2014. godine o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava za izgradnju stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće, Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI

VLASNICIMA KORISNICIMA UNIŠTENIH STAMBENIH OBJEKATA

NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

 

I – Predmet javnog konkursa/poziva

 

Predmet javnog konkursa je dodjela pomoći vlasnicima korisnicima uništenih stambenih objekata na području općine Gradačac usljed prirodne nesreće koja se dogodila u maju i augustu 2014. godine.

Pomoć se dodjeljuje u vidu finansijskih sredstava i namijenjena je za izgradnju dva stambena objekta  u iznosu od po 35.700,00 KM.

 

II – Korisnici sredstava

 

Na raspisani javni konkurs mogu se prijaviti isključivo vlasnici korisnici uništenih stambenih objekata na području općine Gradačac (kao i njihovi pravni sljednici; dalje: krajnji korisnik) za čije je objekte Općinska komisija za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća i Komisija za izradu Programa sanacije oštećenih objekata utvrdili da pripadaju kategoriji uništenih objekata.

 

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član porodičnog domaćinstva vlasnika korisnika uništenog stambenog objekta.

 

III – Uslovi konkursa

 

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći krajnji korisnici moraju ispunjavati slijedeće uslove:

a)      da su državljani Bosne i Hercegovine

b)      da su u vrijeme prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće  imali imovinu na teritoriji općine Gradačac

c)      da im je odlukom Općinske komisje za procjenu šteta utvrđen nastanak totalne štete na imovini

d)     da posjeduje nekretninu na kojoj je dozvoljena gradnja i na kojoj će izgraditi stambeni objekat od sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu

 

 

 

 

IV – Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu

 

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći krajnji korisnici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a)      Prijava na javni poziv

b)     Dokaz o državljanstvu (CIPS-ova prijava ili uvjerenje o državljanstvu)

c)      Dokaz o vlasništvu na uništenoj movini na području općine Gradačac na dan 14.05.2014. godine, odnosno 06.08.2014. godine (ovisno od toga da li je šteta nastali majskim ili augustovskim poplavama; zk izvadak i posjedovni list)

d)     Zapisnik Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o pričinjenoj šteti na stambenom objektu krajnjeg korisnika

e)      Kućna lista

f)      Uvjerenje o visini primanja ili uvjerenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik sredstava Centra za socijalni rad) ili uvjerenje Biroa za zapošljavanje (ukoliko nije u radnom odnosu)

g)     Dokaz o posjedu na nekretnini na kojoj će graditi kuću (posjedovni list)

 

 

V – Kriteriji odabira

 

Prilikom odabira krajnjih korisnika primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

a)      socijalni status

b)      broj članova porodice

 

 

IV – Mjesto i rok za dostavu prijave na javni poziv

Krajnji korisnici su dužni da prijavu na javni poziv i traženu dokumentaciju dostave u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli općine Gradačac, na adresu:

 

Općina Gradačac

Komisija za provođenje javnog oglasa za dodojelu pomoći vlasnicima korisnicima uništenih ili stambenih objekata na području općine Gradačac

Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića 54

 

sa napomenom:

 

„Za oglasnu komisiju – ne otvaraj!“

 

V – Rok za donošenje odluke o odabiru krajnjih korisnika za dodjelu financijskih sredstava

 

Ovaj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog oglasa.