A+ R A-

Prvi javni konkurs/poziv za dodjelu pomoći vlasnicima korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12) i člana 4.  Odluke  o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu pomoći vlasnicima korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 9/14), Općinski načelnik raspisuje

 

PRVI JAVNI KONKURS/POZIV ZA DODJELU POMOĆI

VLASNICIMA KORISNICIMA OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

 

 

I – Predmet javnog konkursa/poziva

 

Predmet javnog konkursa/poziva je dodjela pomoći vlasnicima korisnicima oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac usljed prirodne nesreće koja se dogodila u maju, junu i augustu 2014. godine.

Pomoć se dodjeljuje u vidu nabavke i ugradnje građevinskog materijala.

 

II – Korisnici sredstava

 

Na raspisani javni konkurs/poziv mogu se prijaviti isključivo vlasnici korisnici oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac (kao i njihovi pravni sljednici; dalje: krajnji korisnik) za čije je objekte Općinska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i Komisija za izradu Programa sanacije oštećenih objekata utvrdili da pripadaju kategoriji oštećenih objekata.

 

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član porodičnog domaćinstva vlasnika korisnika oštećenog stambenog objekta.

 

III – Uslovi konkursa

 

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći krajnji korisnik mora ispunjavati slijedeće uslove:

a)      da je državljanin Bosne i Hercegovine

b)      da je u vrijeme prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplave i klizišta imao imovinu na teritoriji općine Gradačac

c)      da mu je odlukom Općinske komisje za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća utvrđen nastanak štete na imovini i da je šteta prouzrokovana prirodnom nesrećom iz tačke b) ovog stava.

 

 

 

 

 

IV – Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu

 

Da bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći krajnji korisnici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Prijava na javni konkurs
  2. Dokaz o državljanstvu (CIPS-ova prijava ili uvjerenje o državljanstvu)
  3. Dokaz o vlasništvu na oštećenoj imovini na području općine Gradačac na dan 14.05.2014. godine, odnosno 06.08.2014. godine (ovisno od toga da li je steta nastali majskim ili augustovskim poplavama; zk izvadak ili posjedovni list)
  4. Zapisnik Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća o pričinjenoj šteti na stambenom objektu
  5. Kućna lista
  6. Uvjerenje o visini primanja ili uvjerenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik sredstava Centra za socijalni rad) ili uvjerenje Biroa za zapošljavanje (ukoliko krajnji korisnik nije u radnom odnosu)

 

 

V – Kriteriji odabira

 

Prilikom odabira krajnjih korisnika i visine pomoći koju će pojedini krajnji korisnik dobiti, primijeniti će se kriterij utvrđen u čl.3. st.2. Odluke o raspodjeli sredstava broj: 02-14-2854/14 od 08.10.2014. godine.

 

VI – Mjesto i rok za dostavu prijave na javni konkurs

 

Krajnji korisnici su dužni da prijavu na javni konkurs/poziv i traženu dokumentaciju dostave u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli općine Gradačac, na adresu:

 

Općina Gradačac

Komisija za provođenje javnog konkursa/poziva za dodojelu pomoći vlasnicima korisnicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Gradačac

Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića 54

 

sa napomenom:

 

„Za konkursnu komisiju – ne otvaraj!“

 

V – Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu pomoći

 

Ovaj rok ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa/oglasa.