A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju u Upravnom odboru JZU “Apoteka” Gradačac

Oglas otvoren do: 23.10.2014. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                                      
Komisija za izbore i imenovanja

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH(„Službene novine FBiH“, broj  34/03 i 65/13), člana 64. Zakoa o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH, br. 46/10 i 75/13), člana 24.  stav 1. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, broj 4/08 i 5/12), u skladu sa Odlukom o bližim kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu opštine Gradačac(“Službeni glasnik opštine Gradačac” 6/11), Općinsko vijeće Gradačac,   r a s p i s u j e

   JAVNI OGLAS

 Za izbor i imenovanje kandidata na poziciju u Upravnom odboru JZU “Apoteka” Gradačac

 

Naziv pozicije:

Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove “Apoteka” Gradačac.

Opis pozicije:

Djelokrug rada Upravnog odbora propisan je čl. 65. Zakona o zdrvstvenoj zaštiti.

Naknada za rad:

Mjesečnu naknadu za rad predsjednika i članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Opći uslovi

Kandidati za članove Upravnog odbora JZU “Apoteka” Gradačac, pored uslova iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH dužni su ispunjavati i slijedeće opće uslove:

-          da su državljani BiH;

-          da su stariji od 18 ( osamnaest) godina,  i da na dan imenovanja nisu stariji od 65 godina;

-          da nemaju privatni –finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi, u čiji upravni odbor se kandiduju,

-          da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove,

-          da nisu članovi ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom,

-          da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene javne pozicije,

-          da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i kriterije:

-          kandidati predstavnici osnivača da imaju završen VI ili VII stepen stručne spreme,

-          da imaju najmanje jednu (1 ) godinu radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme,

-          da imaju stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada,

-          da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove u postupku konačnog izbora, uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

-          dužina radnog iskustva,

-          veći stepen stručne spreme,

-          komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-          sposobnosti nepristrasnog donošenja odluka,

-          rezultati rada tokom karijere.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži adresu, kontakt telefon i dr. bitne podatke (prijavni obrazac možete preuzeti sa web stranice www.gradacac.ba ili na info-pultu u šalter Sali Općine), potrebno je dostaviti (dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije):

-          kraću biografiju,

-          ovjerenu kopiju diplome (uvjerenje o diplomiranju se neće uzimati u obzir),

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,

-          dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,

-          ovjerena izjava o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz Javnog oglasa,)

-          drugi dokazi o ispunjavanju posebnih uslova  (preporuka ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.)

 

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana upravnog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

2. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

3. Uvjerenje  da nije osuđivan za krivično odjelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom

   odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

 

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od objave oglasa u „Službenim novinama FBiH“ potrebno je predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu: Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  JZU „Apoteka“ Gradačac.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA GRADAČAC

Općinsko vijeće

PRIJAVNI OBRAZAC