A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Rok za podnošenje prijave:  Datum će se unijeti naknadno

Na osnovu člana 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji   BiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05),   Općinski načelnik, objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

01. Viši  referent za infrastrukturu i komunalne poslove - jedan  izvršilac;

02. Viši referent za otpremu pošte  - jedan izvršilac;

Pored opštih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH,  kandidati  trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

01.  Za Višeg  referent za infrastrukturu i komunalne poslove:      

            - SSS  - IV stepen, saobraćajnog ili građevinskog smjera,

            - položen stručni upravni ispit,

            - najmanje 10 mjeseci radnog staža.

02.  Za Višeg referenta za otpremu pošte:

            - SSS – IV stepen društvenog smjera,

            - položen stručni upravni ispit,

            - najmanje deset (10) mjeseci radnog staža. 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS - prijava,

3.uvjerenje o radnom stažu nakon završene stručne spreme,

4.uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,

5.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog     oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,

6.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava FBiH.  

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na oglas  je 15 (petnaest)  dana od dana objavljivanja u

Službenim novinama FBiH.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno

 ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br.54,   76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radon mjesto) u općini Gradačac”.