A+ R A-

J A V N I O G L A S o dodjeli u zakup objekta sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi, putem javnog nadmetanja-pribavljanjem pisanih ponuda

Rok za predaju ponuda: 09.01.2016. godine

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova i člana 38. stav 1.tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 23.12.2015. godine

d o n o s i

                                  

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

        o dodjeli u zakup objekta sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem

                   i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi,

                putem javnog nadmetanja-pribavljanjem pisanih ponuda 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela u zakup objekat sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi, a koji je izgrađen na zemljištu označenom kao:

-k.č.br.440/1 Sportska dvorana kuća i zgrada površine 3972 m2 dvorište površine 4473 m2 i ostalo neplodno zemljište površine 20 m2 upisana u el.zk.ul.br.789 k.o. Gradačac II, kao dobro u opštoj upotrebi sa pravom raspolaganja opštine Gradačac sa 1/1, a radi obavljanja sportske, rekreativne, turističke, ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti priređivanja sajmova i izložbi.

Početna cijena zakupnine iznosi 10.000,00 KM (slovima:desethiljada KM) mjesečno, bez uračunatog  PDV-a, a zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Otvaranje ponuda će se održati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. dana 11.01.2016.god. u 13.00 sati.

Nekretnine se daju u zakup na period od tri godine počev od 18.01.2016.do 17.01.2019.

Radi obezbjeđenja potraživanja zakupodavca, izabrani ponuđač je dužan osigurati bankarsku garanciju u visini godišnje zakupnine, za svaku godinu zakupa posebno.

Izabrani ponuđač će pribaviti bankarsku garanciju od banke, uz klauzulu «na prvi poziv».

Bankarska garancija predaje se zakupodavcu neposredno prije zaključenja ugovora o zakupu, a za svaku narednu godinu, do kraja januara tekuće godine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje sportske, rekreativne, turističke, ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti priređivanja sajmova i izložbi, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

1.Naziv i sjedište pravnog lica

2.rješenje o upisu u sudski registar nadležnog Registarskog suda (sa svim prilozima), koje nije starije od 30 dana;

3.potvrda nadležnog općinskog organa da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac;

4.uvjerenje nadležnog poreskog organa da ponuđač nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,

5.uvjerenje/potvrdu banke da ponuđač ispunjava uslove za izdavanje bankarske garancije na njegovu ponudu, u visini godišnjeg iznosa,

6.Visina mjesečne zakupnine.

IV PODNOŠENJE PONUDE

Zapečaćene ponude sa naznakom "Ponuda za Javni oglas"- dodjela u zakup objekta sportske dvorane- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. Gradačac, neposredno ili preporučeno poštom.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje», web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje».

V ODABIR PONUDE

Postupak javnog nadmetanja-pribavljanje pisanih ponuda provodi Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu u zakup objekta sportske dvorane  sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi.

Otvaranje ponuda će se izvršiti pod uslovom da su podnesene najmanje dvije ponude.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa ponuđenim najvišim iznosom zakupnine.

U slučaju dvije iste ponude, prednost će imati ona ponuda koja je ranije prispjela.

Radi obezbjeđenja potraživanja zakupodavca, izabrani ponuđač je dužan osigurati bankarsku garanciju u visini godišnje zakupnine, za svaku godinu zakupa posebno.

Izabrani ponuđač će pribaviti bankarsku garanciju od banke, uz klauzulu «na prvi poziv».

Bankarska garancija predaje se zakupodavcu neposredno prije zaključenja ugovora o zakupu, a za svaku narednu godinu, do kraja januara tekuće godine.

Sa učesnikom javnog nadmetanja čija  ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac i saglasnosti Općinskog vijeća.

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku Javnog oglasa.

VII OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana otvaranja ponuda.

----------------------------------------------------------------------------

 

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi od 23.12.2015. i člana 38. stav 1.tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 25.12.2015. godine d o n o s i

 

                                  

 

                              D O P U N U     J A V N O G   O G L A S A

 

        o dodjeli u zakup objekta sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem

 

                   i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi,

 

                putem javnog nadmetanja-pribavljanjem pisanih ponuda 

 

              koji je objavljen u Dnevnom listu Oslobođenje» dana 25.12.2015.god.

 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

U tačci  I  predmet Javnog oglasa o dodjeli u zakup objekta sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobra u opštoj upotrebi, putem javnog nadmetanja-pribavljanjem pisanih ponuda, iza drugog stava «Početna cijena zakupnine..» dodaje se novi  treći stav koji glasi:

 

« Pored plaćanja mjesečne zakupnine, zakupoprimac je dužan obezbijediti zakupodavcu da, bez naknade, koristi poslovne prostorije u objektu kako slijedi :

 

- kongresnu dvorane radi održavanja sjednica Općinskog vijeća,

 

- tri prostorije za potrebe Košarkašog invalidskog kluba Gradačac, Rukometnog kluba Gradačac ii Odbojkaškog kluba, 

 

- hol radi izlaganja dokumentacije na javni uvid

 

- sportsku dvoranu radi trenažnog procesa, dvoranskog sporta i održavanja općinskih i drugih manifestacija u trajanju od 1.500 sati na godišnjem nivou.

 

Zakupoprimac je dužan obezbijediti uslove za nesmetano održavanje tradicionalne sajamske manifestacije na prostoru predmeta zakupa, u vrijeme koje odredi organizator sajma.

 

Zakupoprimac je dužan obezbijediti pješački i kolski prilaz nekretnini označenoj kao k.č.br. 440/2 k.o.Gradačac II.

 

Zakupoprimac je dužan objekat sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima kao dobro u opštoj upotrebi, osigurati kod osiguravajućeg društva od požara, poplava i drugih prirodnih nesreća, kao i od štete koja nastane usljed oštećenja instalacija, za vrijeme trajanja zakupodavnog odnosa, u iznosu od 5.000,00 KM godišnje.»

 

 

Dosadašnji treći stav postaje stav 4., mijenja se i glasi:

 

«Otvaranje ponuda će se održati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. dana 12.01.2016.god. u 13.00 sati.

 

 

Dosadašnji stavovi 4. i 5. postaju stavovi  5. i 6.

 

 

II OSTALE TAČKE JAVNOG OGLASA OSTAJU NEPROMIJENJENE.