A+ R A-

Više javnih poziva za odabir programa/projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2016. godinu

Rok za predaju : 28.01.2016. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09. ), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta Općine Gradačac za 2016. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br.01-05-374/15. Od 23.12.2015.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  Općinski načelnik, dana 13. januara   2016. godine,  objavljuje

 J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata   koji će se  finansirati/sufinansirati

  iz Budžeta Općine Gradačac za 2016. godinu

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava sa ekonomskih pozicija :

614121/1  - Kulturne  manifestacije -   u iznosu  od 29.800,00 KM,  za programe/projekte:

- manifestacija koje  za cilj imaju   očuvanje  kulture, tradicije i običaja  naroda BIH   

  i obilježavanja  110 godina od rođenja   književnika Hasana Kikića,

- ostale kulturne  manifestacije.

614122/1  -Transfer za sport  -   u iznosu  od 278.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

 -  kvalitnetnog  sporta;

-  afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

 -  obaveze sportskih klubova prema  Savezima -  kotizacije.

614122/2  - Sportske manifestacije -   u iznosu  od 29.600,00 KM,  za programe/projekte:

-  organizacije  tradicionalnih  općinskih sportskih   manifestacija,

-  organizacija ostalih sportskih  manifestacija

614311/11  - Mjesne zajednice -   u iznosu  od 20.000,00 KM,  za programe/projekte:

- poboljšanja uslova za  administrativne aktivnosti  i  poslove  mjesnih zajednica.

614324/9  - Ostala udruženja -   uiznosu  od 14.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

-    unapređenja i zaštita životne okoline,

-    socijalni i humanitarni projekti, projekti međugeneracijske solidarnosti,

-    prevencija svih oblika nasilja, promocija tolerancije  i zdravih stilova života.

614324/11 -  Projekti za mlade   -   u iznosu  od 4.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

a)     neformalno obrzovanje i programi profesionalne orjentacije,

b)    volonterski rad u zajednici,

c)    jačanje omladinskog aktivizma.

614324/13  -   Manifestacije i sajmovi   -   u iznosu  od  15.000,00 KM,  za programe/projekte :

-   organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj   predstavljanje rezultata u  organskoj proizvodnji   hrane i promovisanje zdravih životnih navika,

- organizacija  manifestacija  i sajmova koje imaju za cilj promociju turističke i gastro ponude   općine Gradačac,         

- obilježavanja Međunarodne nedjelje djeteta - „Dan  prvačića“.

614324/14  - Turniri, značajni datumi i ostali događaji -   u iznosu  od  12.000,00 KM,  za programe/projekte:

- organizacije  sportskih tunira,

- obilježavanja datuma i ostalih događaja lokalnog karaktera.

614329  - Ostali transferi neprofitnim organizacijama-monografije  -   u iznosu  od  6.000,00 KM,  za programe/projekte:

- izdavanja  publikacija u povodu  obilježavanja  značajnih godišnjica   vezanih  za područje općine   Gradačac.

CJELOKUPNE POJEDINAČNE TEKSTOVE OGLASA KAO I JEDINSTVEN APLIKACIONI OBRAZAC MOŽETE DOWNLOAD - OVATI SA DONJIH LINKOVA:

JAVNI POZIV -KULTURNE MANIFESTACIJE

JAVNI POZIV -SPORT

JAVNI POZIV-SPORTSKE MANIFESTACIJE

JAVNI POZIV-MJESNE ZAJEDNICE

JAVNI POZIV-OSTALA_UDRUZENJA

JAVNI POZIV-MLADI

JAVNI POZIV-MANIFESTACIJE I SAJMOVI

JAVNI POZIV-TURNIRI, ZNACAJNI DATUMI I OSTALI DOGADJAJI

JAVNI POZIV-OSTALI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-MONOGRAFIJE

OBRAZAC ZA APLIKACIJU