A+ R A-

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU KINOOPERATER

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac

JU Centar za kulturu“Ahmed Muradbegović“Gradačac

Nenavište br.12

Direktorica

 

Broj: 01-109/23

Datum: 23.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 32.i., Pravila JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” člana 3., Pravilnika o radu JU Centar za kulturu "Ahmed Muradbegović”, člana 129 a., i 129 d.,  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU,  člana 2.,i 3.,Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u  JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović,  direktorica JU Centar za kuturu “Ahmed Mradbegović” Gradačac, objavljuje

 

J A V N I   OGLAS

                                                

  1. Za upražnjeno radno mjesto Kinooperater - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

a)    Opis poslova i radnih zadataka:

- prikazivanje filmova u kino dvorani te obavljanje poslova montaže i tehničkog opremanja prostora

-poslovi projekcije filmova na samostalnoj ili iznajmljenoj opremi,

-održavanje zgrada Ustanove,

-pomaže blagajniku u njegovom odsustvu u prodaji karata

-jednostavniji električarski i vodoinstalaterski poslovi, čišćenje i uređenje prostora za odvijanje kulturnih   manifestacija i svi drugi poslovi u skladu sa stručnom spremom prema nalogu direktora. -za svoj rad odgovara direktoru.

b) Posebni uslovi:

-da je državljanin BIH,

-završena SSS,

-6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

c ) neto plata i naknade:

- U skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,  pripada koeficijent složenosti poslova 2,10. 

d)Kandidati uz prijavu na Javni oglas su  dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju(orginal ili ovjerena fotokopija ne starije od tri mjeseca):

  

1.Prijava na Javni oglas sa kratkom biografijom(CV)

2.Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

3.CIPS obrazac o prijavi mjesta prebivališta-boravišta,

4.Izvod iz matične knjige rođenih,

5.Dokaz o stručnoj spremi,

6.Dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme.

Napomena:

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će pozvani na intervju.

Komisija za provođenje javnog oglasa(konkursne procedure) će razmotriti pristigle prijave, utvrditi rang listu kandidata koja sadrži bodove po osnovu kriterija za bodovanje,sačiniti i potpisati zapisnik koji dostavlja direktoru Javne ustanove a sve u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u  JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović.

Direktor Javne ustanove donosi odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

e) Rok trajanja oglasa

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici JU Centar za kulturu”Ahmed Muradbegović”, portal Radio Gradačac,web stranica Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu. 

f) Adresa za podnošenje prijava na Javni oglas

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu JU Centar za kulturu“Ahmed Muradbegović,Nenavište br.12 ,76250 Gradačac  sa naznakom:

 “ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU KINOOPERATER - NE OTVARATI“.

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.