Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 23. radnu sjednicu planiranu za 26.02.2015. godine

Klikom na tačku dnevnog reda otvarate predviđeni materijal dnevnog reda te tačke u pdf obliku.

Na osnovu člana 45.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac  («Službeni glasnik općine Gradačac», br. 8/08), i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  18. 02. 2015.godine

S A Z I V A M

23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   26. 02. 2015. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o visini  zakupnine za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada i   prostorija  za 2015. g.

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na  gradskom

    građevinskom zemljištu u 2015. godini.

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine  iz prethodne godine

4. Prijedlog Odluke o gubitsku statusa nepokretnosti javnog dobra (po zahtjevu d.o.o. Voker).

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama br. 01-05-297/14 od 25. 09. 2014.

6. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Hasanović Fahrudin s.Nurije).

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  postupku izbora za organe mjesne zajednice i  načinu verifikacije provedenih izbora.

8. Prijedlog Odluke o  raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Autobuske  stanice sa zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta.

9. Prijedlog Odluke  o subvenciji cijene vode za najugroženije kategorije.

10. Prijedlog Odluke o  stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih  rješenja“

11. Nacrt Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (put za Priboj –Mustafić Esma).

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Gradačac.

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, ispred Ministarstva, na period do 90 dana.

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU “Apoteka” Gradačac, ispred Ministarstva,  na period do 90 dana.

16. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa  izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih  objekata na području općine Gradačac, usljed prirodnih nesreća koje su se dogodile u maju, junu i avgustu  2014. godine.

17. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu.

18. Izvještaj o stepenu  rješavanja predmeta u  upravnom postupku za  period 01.01. – 31.12. 2014. godine.

19. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.                     

20. Informacija o primjeni Zakona o stvarnim pravima u FBiH, sa aspekta provođenja Regulacionog  plana Porebrice općine Gradačac i ograničenog prava raspolaganja zemljištem koje se nalazi u  obuhvatu Regulacionog plana
(i informaciju o provođenju ugovora o zakupu sa zakupcem „Nova  pijaca“, d.o.o. Porebrice-Gradačac).

21. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013/14. godini.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Šakić Enir, prof, s.r

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.