Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 13. radnu sjednicu planiranu za 05.04.2018. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 27. 03. 2018. godine

S A Z I V A M

    13. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 05. 04. 2018. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta u 2017. godini.
 2. Izvještaj o ostavarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2017. godinu.
 3. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gradačac za 2017. godinu.
 4. Prijedlog Plana implementacije i indikativni finansijski okvir za 2018. godinu i Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za period 2018-2020. godina.
 5. Prijedlog Plana kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2018. godinu i Plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za period 2018-2020. godina.
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama.
 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Općine Gradačac za fanansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac.
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o  utvrđivanju visine naknade članovima Općinske izborne komisije Gradačac.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih zvaničnika u organima Općine Gradačac.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.
 11. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Hodžić Dževada za davanje saglasnosti za zaključenje pravnog posla.
 12. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2017. godinu.
 13. Izvještaj o radu Odsjeka za inspekcije u nadležnosti Općine Gradačac u 2017. godini.
 14. Izvještaj o izvršenim procjenama nepokretnosti u 2017. godinu.
 15. Izvještaj o načunu korištenja dobara u općoj upotrebi datih pod zakup:

a)      Izvještaj o načinu korištenja i stanja u kome se nalazi predmet zakupa – jezero “Hazna”.

b)      Izvještaj o izvršenoj kontroli nad provođenjem Ugovora o davanju na korištenje Gradskog stadiona “Banja Ilidža” Gradačac br.07/2-31-2518/08 od 10.06.2008. godine.

c)      Izvještaj Komsije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2017. godinu.

d)     Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2017. godinu.

    16. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.

    17. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac za 2017. godinu, sa prijedlogom mjera.

    18. Plan upisa učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2018/19. godinu.

    19. Informacija o stanju sudskog postupka vezanog za predaju u posjed objekta “Sportske dvorane” u Gradačcu.

    20. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar – decembar 2017. godine.

    21. Javna rasprava po nactu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

    22. Javna rasprava po nacrtu Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

    23. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

 NAPOMENA:

           - Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 13. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi  u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

-          Materijal po Ad. 8. prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o  utvrđivanju visine naknade članovima Općinske izborne komisije Gradačac, bit će dostavljen naknadno ili na stolove vijećnika, o kojem će se prethodno očitovati Komisija za Statut i opća akta.

-          Materijali po Ad. 10. prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac bit će dostavljeni naknadno ili  na stolove vijećnika, iz razloga što iste priprema Komisija za izbore i imenovanja koja će obaviti intervju sa prijavljenim kandidatima i predložiti Rješenje Općinskom vijeću na usvajanje.

-          Materijal po Ad. 14. Izvještaj o izvršenim procjenama nepokretnosti u 2017. godini, Stručnoj službi Općinskog vijeća nije dostavljen do momenta slanja materijala i bit će dostavljen naknadno.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.