A+ R A-

Materijali za 22. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, planiranu za dan 28. 03. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

22. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac, za dan 28. 03. 2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac u 2018. godini.
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 3. Prijedlogodluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine.
 4. Prijedlogodluke o visini rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu u 2019. godini.
 5. Prijedlog odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje.
 6. Prijedlog mjera za rješavanje statusa JP “Veterinarska stanica Gradačac” d.o.o. Gradačac.
 7. Prijedlog odluke o zabrani nomadske ispaše stoke.
 8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o povjeravanju na upravljanje i održavanje objekta u igradnji Stadiona „Banja Ilidža“ sa pretećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.
 9. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju jednog člana OIK-e.
 10.  Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac.
 11. Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2019. godinu.
 12. Prjedlog akcionog plana za poboljšanje rada JZU Dom zdravlja Gradačac.
 13. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gradačac za 2018. godinu.
 14. Prijedlog plana implementacije projekata za 2019. godinu i plan implementacije projekata za period 2019-2021. godina.
 15. Prijedlog plana kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za period 2019-2021. godina i plan  kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2019. godinu.
 16.  Plan upisa učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2019/20. godinu.
 17. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2018. godinu.
 18. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.
 19. Izvještaj o radu inspekcija za 2018. godinu.
 20. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2018. godinu.
 21. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Materijal po tački18.Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, bit će dostavljen naknad