Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 14. radnu sjednicu planiranu za 15.05.2018. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 07. 05. 2018. godine

S A Z I V A M

    14. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 15. 05. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. - 31.03.2018. godine.
  2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
  3. Izmjene Statuta Općine Gradačac.
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju  Općinskog pravobranilaštva Gradačac.
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja “Kovgrad” d.o.o. Gradačac.
  6. Prijedlog smjernica za zauzimanje stava i davanje saglasnosti Općinskom pravobranilaštvu Gradačac da u ime Općine Gradačac može povući tužbu protiv tuženog “Kovgrad” d.o.o Gradačac.
  7. Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja objekta stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta do konačnog definisanja načina i uslova korištenja, a najduže do 10.06.2019. godine.
  8. Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac (škola Požarike).

       9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija regionalne ceste R 465 Kerep - Zelinja  Srednja).

    10.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Dječije     obdanište „Kolibri“ iz reda osnivača, sa Javnim oglasom.

     11.  Nacrt Odluke o nazivima ulica na području općine Gradačac,

     12.  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

     13.  Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na cijene pijačnih usluga.

     14.  Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.

     15.  Prijedlozi rješenja o imenovanjima članova upravnih odbora JZU, ispred Ministarstva zdravstva TK, do provođenja javnog oglasa a najduže do 90 dana od dana imenovanja:

a)      Dom zdravlja Gradačac;

b)      Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac;

c)      Apoteka Gradačac.

     16.  Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća Gradačac.

     17.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

     18.  Prijedlog Pravilnika  o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac.

     19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ocjenjivanje i izbor programa /projekata mjesnih zajednica.

     20.  Izvještaji o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi:

a)      Izvještaj Komisije o korištenju objekta “Gradine” i “Lovca” sa parking prostorom ispred “Gradine” za 2017. godinu.

b)      Izvještaj Komisije o korištenju Autobuske stanice za 2017. godinu.

     21.  Izvještaji o radu javnih ustanova za 2017. godinu:

a) JZU Dom zdravlja;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c) JU “Apoteka” Gradačac;

d) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.                                           

22.  Izvještaji o radu javnih preduzeća za 2017. godinu:

a) JP Veterinarska stanica

b) JP „Parkinzi“;

c) Javno stambeno preduzeće.

    23.  Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu.

    24.  Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

    25.  Izvještaj o razvoju turizma  na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2018. godine.

    26.  Informacija o ostvarenom prometu nekretnina na lokalitetu izvorišta „Domažić“ (k.č. 1005, 1006 i

           1007 k.o. Hrgovi Donji), na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačac, sa prijedlogom

           zaključaka.

    27.  Prijedlog zaključka o zauzimanju stava Općinskog vijeća Gradačac.

    28.  Upoznavanje i očitovanje po prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

    29.  Pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika.             

 NAPOMENA:

- Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 14. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

-          Na sjednici Kolegija Općinskog vijeća zaključeno je da će materijal po Ad. 3. Izmjene Statuta Općine Gradačac vijećnicima biti dostavljen naknadno poslije očitovanja Komisije za Statut i opća akta.

-          Materijali po Ad. 11. Nacrt Odluke o nazivima ulica na području Općine Gradačac, bit će dostavljen naknadno.

-          Materijali po Ad.10., Ad.14., Ad.15., Ad.16. i Ad.17. bit će dostavljeni naknadno po zauzimanju stavova i ustanovljavanju prijedloga Komisije za izbore i imenovanja.

 

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

  Šakić Enir, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.