A+ R A-

POZIV NA KONSTITUIRAJUĆU sjednicu Gradskog vijeća Gradačac KONSTITUIRAJUĆU sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 11.06.2019

Na osnovu člana 9. Zakona o Gradu Gradačac („Službe novine Federacije BiH“ br. 30/19), Kolegij Općinskog vijeća Gradačac na sednici od 28.05.2019. godine - Prečišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14),   

 

S A Z I V A

KONSTITUIRAJUĆU  sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 11.06.2019. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu, sa početkom rada u 17,00 sati.

Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

  1. Prijedlog statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac.
  2. Prijedlog odluke o pečatu Grada Gradačac.

 

 

 

Molim da svoje obaveze uskladite i sjednici na vrijeme prisustvujete.