A+ R A-

Rebalans budžeta 2020

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i na osnovu člana 6. stav 1 tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa zakonom o Gradu Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, sjednici održanoj __.__2020. godine, d o n o s i

                                                                                                                        PRIJEDLOG                     

      IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GRADAČAC

ZA 2020. GODINU

 

Download:

Rebalans budžeta Budžet 2020 e