A+ R A-

Budžet 2020

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 I 104/16) i na osnovu člana 6. stav 1. tačka 3. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“ broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na sjednici održanoj  24.12.2019. godine, donosi                                                                                                               

B U DŽ E T
GRADA GRADAČAC ZA 2020. GODINU

 

Download:

Budžet 2020 e