A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Nadzornom odboru u Javnom stambenom preduzeću Gradačac

OPĆINSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja                                                                                                    

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 24. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17), člana 1. pod a) Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja /nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“ br. 9/17), Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Nadzornom odboru

  u Javnom stambenom preduzeću  Gradačac

 

Naziv pozicije:

1.      Javno stambeno preduzeće Gradačac, dva člana Nadzornog odbora,  ispred osnivača.

 

Opis pozicije:

Regulisano Zakonom i Statutom javnog preduzeća za koje se vrši imenovanje.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članove  nadzornog odbora u JP propisana je Odlukom Općinskog vijeća.


Trajanje mandata:

Članovi nadzornog odbora se biraju na mandat od 4 godine.

Opći uslovi:

Kandidati za imenovanje/nominiranje na upražnjene pozicije u reluliranim organima Općine Gradačac trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)     da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

Posebni  uslovi:

Kandidati za imenovanje/nominiranje  člana Nadzornog  odbora u privrednim društvima osnovanim od strane Općine Gradačac sa 100% državnog kapitala trebaju ispunjavati uslove:

a) stepen obrazovanja VSS  ili VŠS,

b) najmanje 3 (tri) godina  radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme ili više školske spreme,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju, nekog privrednog društva

    ili institucije,

d) da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao  i  vlasnik sa  50%  i  više  vlasništva,  direktor  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  sa 
   ograničenom odgovornošću,

e) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08)

f) da posjeduje Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u skladu  sa odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16),

g) da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društava i/ili institucija,

h) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

i) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa.

(2) Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od g) do i) stava (1) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.   

(3) Osoba koja ne posjeduje certifikat iz tačke f) dužna je u roku od šest mjeseci po izvršenom imenovanju dostaviti dokaz o ispunjavanju ovog uslova.

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starije od 6 mjeseci,

-          Izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci,

-          Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi,

-          Uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme u trajanju najmanje od tri godine,

-          Ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u period od tri godine, prije dana objavljivanja ovog oglasa,

-          Ovjerenu izjavu kandidata da se na njih ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          Ovjerenu izjavu kandidata da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

-          Ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-          Ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

-          Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-          Ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

-          Ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,

-          Ovjerenu izjavu da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao  i  vlasnik  sa  50%  i  više  vlasništva,  direktor  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  sa

         ograničenom odgovornošću,

-          Ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08)

-          Certifikat  o  završenom  usavršavanju  izdat  od  strane nadležnog  organa,  a  u skladu  sa

        odredbama  Uredbe  o  usavršavanju  predsjednika  i  članova  nadzornih  odbora  i uprava

        privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije Bosne

        i Hercegovine", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16),

       Osoba koja ne posjeduje certifikat, dužna je u roku od 6 mjeseci po izvršenom izboru dostaviti dokaz o

       ispunjavanju tog uslova.

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana nadzornog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.  Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

2. Uvjerenje  da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

           Oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine, Web stranici Općine Gradačac, Radio Gradačcu i na oglasnoj ploči Općine Gradačac.

           Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

           Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana  objave u dnevnom listu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Nadzorni odbor Javnog stambenog preduzeća – ne otvaraj“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOWNLOAD:

Prijavni obrazac