A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnim odborima u javnim zdravstvenim i javnim ustanovama na općini Gradačac

OPĆINSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja                                                                                                                                  

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 24. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17), člana 1. Pod b) Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija  za imenovanja /nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim  organima Općine Gradačac („Sl. glasnik Općine Gradačac“ br. 9/17, Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

Za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u  upravnim odborima  u javnim zdravstvenim

 i javnim ustanovama na općini  Gradačac

 

Naziv pozicije:

- JZU Dom zdravlja Gradačac, jednog (1) člana  ispred  osnivača;

- JZU Centar za fizikalnu medicine, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ildža” Gradačac – jednog

   (1) člana ispred osnivača;

- JU “Apoteka” Gradačac - jednog (1) člana ispred osnivača;

- JU Centar za socijalni rad Gradačac – dva (2) člana ispred osnivača

-  JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“;dva  (2) člana  ispred osnivača;

-  JU Javna biblioteka „Alija Isaković“   Gradačac - dva  (2) člana ispred osnivača;

-  JU Dječije obdanište „Kolibri“,jednog  (1)  člana ispred osnivača.

Opis pozicije: Regulisano Zakonom i Statutom javne zdravstvene/javne ustanove za koju se vrši imenovanje.

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova  upravnih odbora u javnim zdravstvenim/javnim ustanovama propisana je Odlukom Općinskog vijeća.


Trajanje mandata:

Članovi upravnih  odbora se biraju na mandat od 4 godine, osim za člana UO  JU Dječije obdanište Kolibri, čiji mandat će trajati do isteka mandata kompletnom Upravnom odboru.

Opći uslovi

Kandidati za  upražnjene pozicije trebaju ispunjavati slijedeće opće uslove:

  1. Opći uslovi za imenovanje /nominiranje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine su:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)       da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)     da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

Posebni  uslovi  za  imenovanje/nominiranje člana upravnog  odbora u

Javne zdravstvene ustanove  i javne ustanove

a) stepen obrazovanja VSS  ili  VŠS,

b) najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju privrednog društva ili institucije,

d) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih  i pravnih analiza i propisa, 

 

Prilikom procjene posebnih slova, kriteriji navedeni pod tačkama  d) i e) stava (1) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5. 

Potrebni dokumenti uz prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

-          uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka, ne starije od 6 mjeseci.

-          Izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci

-          Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi

-          Uvjerenje o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme u trajanju najmanje od jedne godine;

-          Ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  vlasti u Bosni i Hercegovini u period od tri godine, prije dana objavljivanja ovog oglasa;

-          Ovjerenu izjavu kandidata da se na njih ne odnosi član IX. Tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-          Ovjerenu izjavu kandidata da  nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03, 65/13),

-          Ovjerenu izjavu da se ne bave samostalno ili u zajednici sa drugim osobama djelatnošću konkurentnom reguliranom organu;

-          Ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje;

-          Ovjerenu izjavu  da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-          Ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana upravnog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

2. Uvjerenje  da nisu osuđivani za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje

    na javnu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje  aktivnosti

   vezano za poziciju za koju se kandiduju, u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene,

   zastarjele ili oproštene kazne.

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će se objaviti u Sl. Novinama FBiH, jednom javnom glasilu koje izlazi na području Bosne i Hercegovine, Web stranici Općine Gradačac, Radio Gradačcu i na oglasnoj table Općine Gradačac .

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana  zadnje objave u javnom glasilu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na javni oglas – Upravni dbor ustanove– ne otvaraj“.

           

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRIJAVNI OBRAZAC