A+ R A-

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Rok za podnošenje prijave: 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, Općinski načelnik Gradačca objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

01.Viši referent komunalni redar u Općinskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

02.Referent za postblagajnu i info uOpćinskoj službi za opću upravu i inspekcijski nadzor na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

03.Viši referent za administrativno-operativne poslove Općinskog vijeća u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac

04.Higijeničar - čistač prostorija u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17 i 10/17), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

Za poziciju 01.

- SSS - IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Za poziciju 02.

- SSS - IV stepen društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje šest (6) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

Za poziciju 03.

- SSS - IV stepen društvenog smjera,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci  radnog staža ostvarenog nakon završene navedene srednje škole.

Za poziciju 04.

- Osnovna škola.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS - prijava,

3.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja stručne spreme (za poziciju 01. 02. i 03.),

4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 01.02. i 03.),

5.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

6.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Napomena:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na oglas  je 15 (petnaest)  dana od dana objave Oglasa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu:

Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.