A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

Pomoćnik općinskog načelnika:
Hasanbašić Hajrudin
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za društvene djelatnosti i BIZ:
Šef Odsjeka:
Hadžimuhamedović Nermina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;,

2) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) priprema program rada Službe, prati njegovu realizaciju i priprema izvještaje za Opcinsko vijece;

6) izvršava poslove po nalogu Opcinskog nacelnika i odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten

posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika,

7) koordinira saradnju sa borackim organizacijama i prati realizaciju projekata iz oblasti borackoinvalidske

zaštite;

8) vrši pripremu izvještaja i informacija i drugih strucnih analitickih materijala iz djelokruga rada

Službe,

9) prikuplja, sreduje i obraduje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu Službe,

stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

10) za izvršavanje poslova neposredno odgovara opcinskom nacelniku.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. pracenje stanja, provodenje utvrdene politike, izvršavanje i obezbjedenje izvršavanja zakona,

drugih propisa i opcih akata u oblasti obrazovanja, brige odjeci i mladima, zdravstva, kulture,

sporta, organizacija civilnog društva, boracko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, personalnih

poslova i mjesne samouprave i drugih djelatnosti iz Zakonom utvrdenog djelokruga;

2. ucestvovanje u izradi strateških planova, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti obrazovanja,

kulture, sporta, omladinskog organizovanja, organizacija civilnog društva i opcinskih strateških

planova;

3. obezbjeduje koordinacija i vrši nadzor nad radom javnih ustanova ciji je osnivac opcina i prati

provodenje osnivackih prava Opcine nad javnim ustanovama i o tome izvještava Opcinskog

nacelnika i Opcinsko vijece;

4. vrši obezbjedenje uslova za rad u predškolskim ustanovama u oblasti predškolskog odgoja i

realizacije programa obuhvata djece obaveznim vidom predškolskog odgoja;

5. vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti boracko-invalidske zaštite i drugi upravni poslovi u

vezi sa ostvarivanjem prava iz boracko-invalidske zaštite;

6. utvrduju prava na invalidsku i porodicnu penziju i druge vidove socijalne pomoci;

7. stara se o socijalno-statusnim pitanjima socijalno ugroženih kategorija gradana, porodica šehida,

palih boraca, ratnih vojnih invalida te izraduju izvještaji o ostvarivanju prava navedenih

kategorija;

8. vodi evidencija o korisnicima te izraduje izvještaje o osvarivanju njihovih prava;

9. obavljaju u skladu sa Zakonom poslovi vezani za civilne žrtve rata;

10. vrše strucni i ostali poslovi vezani za povratak raseljenih lica i njihovo ukljucivanje u normalne

tokove življenja;

11. vrše poslovi prijave i odjave raseljenih lica;

12. ucestvuje u izradi i realizaciji projekta za provedbu Anexa 7. Opceg okvirnog sporazuma u

saradnji sa humanitarnim i vladinim organizacijama;

13. vrše personalni, kadrovski poslovi i radno pravni poslovi za Opcinske službe;

14. vrše poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu FBiH i Odborom za žalbe;

15. prate i osiguravaju aktivnosti vezane za obuku državnih službenika;

16. vodi registar mjesnih zajednica;

17. pruža strucna pomoc u radu organima mjesnih zajednica u provodenju akata Opcinskog vijeca i

Opcinskog nacelnika, koji se odnose na rad mjesnih zajednica.