A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

Pomoćnik općinskog načelnika:
Hasanbašić Hajrudin
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za društvene djelatnosti i BIZ:
Šef Odsjeka:
Hadžimuhamedović Nermina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;,

2) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) priprema program rada Službe, prati njegovu realizaciju i priprema izvještaje za Opcinsko vijece;

6) izvršava poslove po nalogu Opcinskog nacelnika i odlucuje o pitanjima za koje je ovlašten

posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika,

7) koordinira saradnju sa borackim organizacijama i prati realizaciju projekata iz oblasti borackoinvalidske

zaštite;

8) vrši pripremu izvještaja i informacija i drugih strucnih analitickih materijala iz djelokruga rada

Službe,

9) prikuplja, sreduje i obraduje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu Službe,

stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

10) za izvršavanje poslova neposredno odgovara opcinskom nacelniku.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

U okviru Odsjeka vrše se sljedeci poslovi:

1. pracenje stanja, provodenje utvrdene politike, izvršavanje i obezbjedenje izvršavanja zakona,

drugih propisa i opcih akata u oblasti obrazovanja, brige odjeci i mladima, zdravstva, kulture,

sporta, organizacija civilnog društva, boracko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, personalnih

poslova i mjesne samouprave i drugih djelatnosti iz Zakonom utvrdenog djelokruga;

2. ucestvovanje u izradi strateških planova, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti obrazovanja,

kulture, sporta, omladinskog organizovanja, organizacija civilnog društva i opcinskih strateških

planova;

3. obezbjeduje koordinacija i vrši nadzor nad radom javnih ustanova ciji je osnivac opcina i prati

provodenje osnivackih prava Opcine nad javnim ustanovama i o tome izvještava Opcinskog

nacelnika i Opcinsko vijece;

4. vrši obezbjedenje uslova za rad u predškolskim ustanovama u oblasti predškolskog odgoja i

realizacije programa obuhvata djece obaveznim vidom predškolskog odgoja;

5. vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti boracko-invalidske zaštite i drugi upravni poslovi u

vezi sa ostvarivanjem prava iz boracko-invalidske zaštite;

6. utvrduju prava na invalidsku i porodicnu penziju i druge vidove socijalne pomoci;

7. stara se o socijalno-statusnim pitanjima socijalno ugroženih kategorija gradana, porodica šehida,

palih boraca, ratnih vojnih invalida te izraduju izvještaji o ostvarivanju prava navedenih

kategorija;

8. vodi evidencija o korisnicima te izraduje izvještaje o osvarivanju njihovih prava;

9. obavljaju u skladu sa Zakonom poslovi vezani za civilne žrtve rata;

10. vrše strucni i ostali poslovi vezani za povratak raseljenih lica i njihovo ukljucivanje u normalne

tokove življenja;

11. vrše poslovi prijave i odjave raseljenih lica;

12. ucestvuje u izradi i realizaciji projekta za provedbu Anexa 7. Opceg okvirnog sporazuma u

saradnji sa humanitarnim i vladinim organizacijama;

13. vrše personalni, kadrovski poslovi i radno pravni poslovi za Opcinske službe;

14. vrše poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu FBiH i Odborom za žalbe;

15. prate i osiguravaju aktivnosti vezane za obuku državnih službenika;

16. vodi registar mjesnih zajednica;

17. pruža strucna pomoc u radu organima mjesnih zajednica u provodenju akata Opcinskog vijeca i

Opcinskog nacelnika, koji se odnose na rad mjesnih zajednica.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan